1958

1433 | | |


Hospodársky technická úprava pozemkov bola skončená až 21. januára. JRD vlastnilo 394,5 ha pôdy. V roku začala projekcia novej školskej budovy. O túto sa najviac zaslúžil vtedajší predseda ZRPŠ Krištof Sušanský a tajomník MNV Pavol Kollár, s riaditeľom školy L. Švikruhom.
V zime boli zriadené ľudové kurzy ruštiny pri Osemročnej strednej škole, aby sa naši občania oboznámili s kultúrou našich priateľov. Z príležitosti 40. výročia vzniku ČSR sa urobili veľké manifestačné oslavy. Večer pri táborovom ohni predniesli prejav funkcionári obce a lampiónovým sprievodom obcou slávnosť vyvrcholila. Na počesť bolo vysadených 200 ovocných stromov. Taktiež sa organizovali zbery odpadov. V treťom štvrťroku sa započalo s výstavbou miestneho rozhlasu. Ústredňa bola vybudovaná v miestnosti NV. V tomto období sa obzvlášť vyznamenala odbočka športového oddielu hádzaná dievčat. Pod vedením Jirího Bártu súťažila v krajskej súťaži.