1956

1554 | | |


Rok sa vyznačoval slávnostným vstupom do druhej päťročnice, ktorá bola vyhlásená na roky 1956 – 60. Hneď spočiatku bol v obci kurz pre negramotných občanov, Tým bola negramotnosť úplne odstránená. V obci bolo zriadené agitačné stredisko.
Prvým vedúcim AS bol Ladislav Švikruha. Náborový príspevok na získavanie stálych pracovníkov v JRD činil 5000,- Kčs, pre toho kto sa zaviazal trvale pracovať v JRD aspoň 5 rokov. Predsedom sa stal Alojz Mako, tunajší obyvateľ, ktorý ako zamestnanec firmy Arma – betón, kde robil úkolára a bol veľmi uvedomelí, dobrovoľne prešiel pracovať do poľnohospodárstva. V tejto funkcii sa osvedčil. Účtovníkom na JRD bol s. Eduard Sopko. Členovia družstva boli spočiatku nepravidelne odmeňovaní a ich zárobky nízke. No neskoršie sa situácia veľmi zlepšovala. V susednom Maďarsku vypukla kontrarevolúcia. Reakčné živly sa ujali moci, ale vďaka pomoci vojskám zo ZSSR bola kontrarevolúcia rýchlo zlikvidovaná. 12. júna boli voľby do Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a národných výborov všetkých stupňov. Bola schválená jednotná kandidátka pre celý Národný front. Opäť boli v našej obci kandidáti 100% zvolení. V roku sa začal budovať betónový chodník od hostinca po kostol. Súčasne sa začala budovať novostavba pekárne. Na cintoríne sa začala stavať malá márnica.