1955

1999 | | |


V roku vyvrcholila prvá päťročnica, ktorá znamenala obohatenie nášho národného hospodárstva. K 1. januáru bolo prevedené sčítanie poľnohospodárskych zvierat. U súkromného sektoru bolo:

Hovädzieho dobytka:     243 kusov, z toho 147 kráv
Ošípaných                    549 kusov, z toho 38 prasníc
Sliepok                        1101 kusov
Husí                            359 kusov
Koní                            75 kusov
Kôz                             56 kusov

Na JRD bolo:
Hovädzieho dobytka:     34 kusov, z toho 11 kráv
Ošípaných                    39 kusov
Koní                              6 kusov

V priebehu roka bol doplnený výbor žien. Predsedkyňou sa stala Agneša Škodová, podpredsedníčkou Anna Mikušíková. Výbor žien okrem iného zabezpečoval tiež plnenie dodávok vajíčok a mlieka. Za cieľom získania pracovných síl do JRD sa poskytoval náborový príspevok. V tomto roku bol vybudovaný kravín na JRD. Budoval ho murársky majster Štefan Tóth. Dobudovala sa aj budova kina, s prístavbou na premietanie filmu. V miestnostiach bývalej maštale po majiteľovi Steltenpohlovi sa zbudovala pec na námezdné pečenie chleba. Chlieb bol výbornej akosti a piekli v nej aj občania z okolitých obcí. Na MNV bola pribratá nová účtovníčka Emília Tóthová z Jelšoviec, ktorá sa v čase nástupu ukazovala ako veľmi spôsobilá pracovníčka, no neskoršie sa ukázalo, že robila veľa finančných machinácií, za čo bola zatvorená