1970

1564 | | |


Životná úroveň obyvateľstva veľmi rýchle vzrastá. Niet skoro domu, kde by nebol televízny prijímač, o rádioprijímačoch a rozhlase po drôte už netreba ani spomínať, pretože nie je domu kde by nebolo rádio, rozhlas po drôte alebo tranzistor.
Stavba nových domov dosahuje nevídaného tempa. Bytové zariadenie, ako i hygienické súčasti bytu sú na vysokej úrovni. Takmer každý dom má moderne vybudovanú kúpeľňu, vodovod a ústredné kúrenie. Ba i počet automobilov stúpa. V tomto roku bolo už 5 vlastníkov áut, mnohí majú podanú žiadosť o poradovník na autá. Motocyklov je v obci veľa, najmä mládež vlastní toľko motocyklov, že niet skoro jedinca, čo by nemal aspoň pioniera. Na výročnej schôdzke JRD sa rozdelilo 300.000 Kčs členom tak, že na každých zarobených 1000 Kčs bolo vyplatených 180,- Kčs navyše. Štatistika však hovorí, že začína úbytok obyvateľstva. Jednak sa rodí menej detí, jednak sa rodiny sťahujú do miest. 5. februára bolo 20. výročie vzniku miestneho JRD. Zakladajúci členovia boli odmenení diplomami i vecnými cenami. V tomto roku boli zavedené ako novinka voľné soboty. Pracujúci našej vlasti sa dočkali ďalšej výhody, ktorú naša strana zabezpečuje pre obyvateľstvo. 30. septembra odišiel zo školy s. Július Duchovič za riaditeľa ZDŠ v Nových Sadoch. Na jeho miesto za zástupu riaditeľa školy bol menovaný s. Gustáv Horváth zo ZDŠ Lužianky. Na škole bolo zavedené stravovanie žiakov. Stravovanie sa prevádza v miestnom závode verejného stravovania V Jednote. 1. decembra bolo prevedené sčítanie ľudu, domov a bytov k 1. decembru 1970, ktoré naväzovalo na akciu z marca 1961. Počet obyvateľstva zistený pri sčítaní v porovnaní s niektorými údajmi z predchádzajúcich sčítaní je nasledovný:
1869     1880     1890     1900     1910     1921     1930     1940     1950     1961     1970     1980     1991     2001
523        544       611       750        831       914       949      1098     1104     1535     1570     1332     1108     1102