1969

2082 | | |


1. januára bol vytvorený federálny štáb Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky. Tým sa splnil požiadavka Košického vládneho programu, z 5. apríla 1944.
16.februára bola výročná členská schôdza požiarneho zboru. 2. marca sa uskutočnila výročná členská schôdza DO KSS. Predsedom sa stal Vincent Ivančík. 29. marca náhle zomrel predseda JRD Alojz Mako. Pohreb sa konal za širokej účasti obyvateľstva. Novým predsedom sa stal Ing. Viliam Kmeťko, ktorý bol doteraz v družstve vedúcim rastlinnej výroby. V JRD boli aj v tomto roku vyplácané doplatky na pracovné jednotky. V priestore hospodárskych budov JRD bola vybudovaná moderná sociálnoadministratívna budova. V akcii služby obyvateľstvu sa zriadila Zberňa na opravu obuvi a na čistenie šatstva. Tá však trvala len do roku 1972. Taktiež bola zriadená zberňa plynových bômb. Požičovňa riadu pri MNV sa veľmi osvedčila. Obec bola rozrušená záhadnou smrťou predsedu DO KSS Vincenta Ivančíka, ktorého mŕtvolu našli pri železničnej trati medzi Čakajovcami a Lužiankami. V tom istom roku bol nešťastnou náhodou pri dopravnej nehode zabitý i ďalší pracovník v rade MNV s. Krištof Sušanský.