1966

1719 | | |


V tomto roku bola započatá 4. päťročnica, vyhlásená na roky 1966 – 70. V obci sa opäť rozšírila infekčná žltačka. Po politickej stránke sa opäť rozšírila organizačná činnosť NF.
Vznikli nové organizácie a to Zväzarm, zväz pre spoluprácu s armádou Záhradkári a chovatelia domáceho zvieratstva si založili dve spoločnosti a to: Zväz chovateľov drobného zvieratstva a Zväz záhradkárov. Obe začali veľmi iniciatívne pracovať. V jarných mesiacoch sa začala budovať nová predajňa Jednoty, mäsa a mliekárne. Po stránke obchodnej bola obec už dosť dobre pripravená. Chýbajú iba predajne textilu a obuvi. MNV začal podnikať všetky kroky na prevedenie bezprašných ciest. Začal sa voziť i kameň na cesty. V JRD boli doplatky na pracovné jednotky vo výške 7.- Kčs na jednotku.