1964

1983 | | |


Hneď od januára sa začali pripravovať voľby do NV. Bolo kandidovaných 31 poslancov. To bol počet, ktorý doteraz ešte nebol. Obec bola rozdelená na 31 obvodov. V máji bola daná do užívania 4 – bytová jednotka pri ZDŠ pre učiteľov školy.
V bývalých bytoch v konfiškáte bol zriadení dielne pre školu na pracovné vyučovanie. 14. júna boli prevedené voľby do NZ, SNR a NV všetkých stupňov, ako i voľby sudcov do okresných súdov. Voľby boli prevedené v slávnostnom ovzduší. Ešte v dopoludňajších hodinách si väčšina voličov plnila svoju občiansku povinnosť. Jednomyseľne bola zvolená navrhnutá kandidátka. Predsedom MNV sa stal s. Bojda Michal, tajomníkom s. Jozef Šípoš. Za členov rady boli zvolení s. Ivančík Vincent, Ladislav Švikruha, Petrášová Júlia, Sušanský Krištof, Tóthová Helena, Bojda Martin a Bojda Augustín. 12. novembra bol znovu zvolený za prezidenta s. Antonín Novotný