1971 - 1990

1977

2204 | | |


Rok 1977 bol rokom dôstojných osláv 60. výročia VOSR a 55. výročia vzniku ZSSR. Činorodá aktivita na počesť VOSR sa cieľavedome spájala s 30. výročím FU, 60. výročím vyhlásenia samostatného Československého štátu, 30. výročím uzákonenia jednotnej školy a 100. výročím narodenia Zdena Nejedlého.
Zloženie aparátu NV:     
    Predseda:         Bojda Michal
    Tajomník:         Mako Dominik
    Účtovníčka:       Godárová Mária
    Administr. Prac. Myjavcová Mária
    Zriadenec:        Bojdová Mária

Členovia rady: Bojda Michal predseda, Mako Dominik tajomník, Galbavý František podpredseda, členovia: Petrášová Júlia, Berky Jozef, Polák Štefan, Tĺčiková Anna, Lauko Martin, Solčanský František.
Komisia sociálna komisia a komisia pre výstavbu     Godárová Mária
Komisia školská a kultúrna                                     Bíro Daniel
Komisia udržovania verejného poriadku                  Berky Jozef

 
Predsedovia organizácií:     
     NF         Kollár Štefan
    SZM       Bojda František
    ČSČK     Martišková Helena
    SZŽ        Bohúňová Božena
    TJ          Greguš Benedikt
    ČZPO     Greguš František
    PO         Tvrba Ľudovít
Počet obyvateľov v Čakajovciach dosiahol číslo 1434. Rýchlym tempom pokračuje výstavba rodinných domov. Spomeniem aspoň niektoré, rodinný dom Bíra Jozefa č. 337, Vermeša Jána č. 376, Kisého Michala č. 375. Priemerne 60 áut vlastnia obyvatelia obce. Kultúrno-osvetová činnosť v roku 1977 bola zameraná na prehĺbenie kultúrno-politickej vyspelosti našich občanov prostredníctvom mimoškolského vzdelávania a na dôstojný priebeh osláv 60. výročia VOSR. K tomuto významnému medzníku bolo uskutočnené množstvo podujatí. Vyvinula sa aj veľká pracovná iniciatíva a angažovanosť záväzkovým hnutím. Naše organizácie odpracovali množstvo hodín, ktorými prispeli k skrášleniu nášho životného prostredia. Aj OB v našej obci vyvinula k tomuto významnému medzníku mimoriadnu agitačno-propagačnú činnosť. V agitačnom stredisku sa mohli naši občania dozvedieť o príprave, priebehu a vyvrcholení VOSR, no aj o dnešnom budovateľskom úsilí sovietskeho ľudu. Boli uskutočnené rôzne formy mimoškolského vzdelávania. V jednotlivých organizáciách prebehli prednášky a besedy, ľudová akadémia, tematický večer v organizácii ZRPŠ, súťažný kvíz v organizácii SZM, TJ, Zväzarm pod názvom „Čo vieš o ZSSR“ a víťaz tejto súťaže nás reprezentoval aj v obvodnom kole. Večer nad kronikou so 60. ročnými občanmi uskutočnil ZPOZ v spolupráci s OB. So všetkými významnými výročiami boli občania oboznamovaní prostredníctvom rozhlasových relácií a agitačno-propagačnou činnosťou.

Bolo odvysielaných 36 rozhlasových relácií k týmto výročiam a podujatiam: k úmrtiu V. I. Lenina, k Víťaznému februáru, k MDŽ, k aprílu mesiacu lesov, k výročiu narodenia V. I. Lenina, k 1. a 9. máju, výročiu založenia KSČ, na pomoc nášmu JRD pri žatevných prácach, k SNP, k VOSR, k otvoreniu mesiaca ČSSP, ochrane životného prostredia, najlepším kombajnistom pri žatevných prácach brancom pri odchode na ZVS, k svadbám, výročiam svadieb, k 55. výročiu vzniku sovietskych republík. Oslavy a spomienkové slávnosti boli uskutočnené k MDŽ, k 56. výročiu založenia KSČ - zasadnutie zložiek NF s kultúrnym programom, 9. máj Deň víťazstva – zasadnutie zložiek s kultúrnym programom, k SNP posedenie pri vatre s mládežníkmi z BAZ Trnava, slávnostná akadémia k 60. výročiu VOSR. Kultúrno-osvetová činnosť I keď kultúrno-spoločenská činnosť v 1. polroku nemohla prebiehať tak, ako bola naplánovaná, nakoľko kultúrny dom nebol v prevádzke štyri mesiace pre vymieňanie podlahy a maľovku, dohnalo sa to v 2. polroku a uskutočnili sa väčšinou všetky kultúrno-spoločenské posedenia. Z naplánovaných 8 kultúrno-spoločenských podujatí bolo 6 uskutočnených a pri väčšej snahe mohli byť uskutočnené všetky.

Divadelný krúžok pri ZDŠ pripravil pre našich občanov divadelnú hru „Včielka bzučalka“ a vystúpil s ňou aj v okolitých obciach. K sviatku MDD pripravilo naše SZM v spolupráci so Zväzarmom a OB dopoludnie pre všetky naše deti, kde v rôznych akciách a súťažiach uspeli najmä deti cigánskeho pôvodu. K výročiu oslobodenia našej obce sov. armádou pripravil Zväz protifašistických bojovníkov už 5. ročník súťaže v stolnotenisovom turnaji so žiakmi a mládežou našej obce. V záväzkovom hnutí na počesť 60. výročia VOSR odpracovali naše organizácie 900 brigádnických hodín, a tak pomohli nášmu JRD a pri skrášlení verejných priestranstiev. Tu treba pochváliť najmä: SZM, TJ, Zväzarm a Zväz záhradkárov. Najväčšie úspechy pri skrášľovaní našej obce dosiahla organizácia Zväz záhradkárov. Starajú sa o parčík a okolie domu smútku, ktoré pekne upravili. Kiež by ich nasledovali aj ostatné organizácie a tak sa mohli pochváliť úpravou aj ostatných miest v našej obci, bolo by to veľmi potrebné. Za najväčší úspech považujeme to, že začalo už pracovať aj naše SZM. Pomáhajú najmä PO na ZDŠ. Zabezpečili všetkých vedúcich PO a pomáhajú plniť brannú hru „Vždy pripravený“ . Bolo by však potrebné, aby sa zapájali do všetkých verejných osláv. ZPOZ pripravuje pre občanov jubileá. V celoslovenskej dvojročnej súťaži vyhlásenej na počesť 60. výročia VOSR sa umiestnili na 1. mieste v okrese. Organizácie SZŽ a ČSČK sa starajú o politickú vyspelosť svojich členiek. Zaostávajú však na poli kultúrno-spoločenskom. Nepripravili pre svoje členky žiadne zábavné podujatie ani kurz, ba ani už dva roky plánovaný zájazd. Najviac na poli politicko-výchovnom zaostal Zväz požiarnej ochrany. V priebehu celého roka nepripravil pre svojich členov žiadnu formu mimoškolského vzdelávania. Dobrú činnosť vykazuje organizácia ZRPŠ, všemožne pomáha škole na všetkých úsekoch práce.

Pre zdravie našich detí zabezpečujú ich pobyt v škole prírode. Finančne podporujú všetky súťaže. Zabezpečujú podávanie mliečnej desiaty na škole. Pomohli pri zriadení družiny mládeže pri ZDŠ Čakajovce. Materskú školu navštevovalo tento rok 34 detí. Personál MŠ: Bohúňová Božena - riaditeľka, Tĺčiková Anna, Brezniaková Zuzana, Piliárová Mária-učiteľky, Bojdová Anna, Látečková Jolana - kuchárky, Galbavá Hedviga – školníčka. Deti staršej vekovej skupiny položili kvety k pomníku V. I. Lenina v Nitre. Pekný zážitok mali z pohľadu na Nitriansky hrad a z pobytu v detskom parku. Deti staršej vekovej skupiny sa zúčastnili obvodovej súťaže v prednese poézie a prózy na MŠ Gudernova v Nitre, kde získali pekné 3. miesto. Stav materskej školy nie je celkom vyhovujúci. Je nutná oprava strechy a iné. Treba však pripomenúť že v tomto roku bola vymenená a upravená podlahovina v chodbe a v 1. triede. Tiež boli zakúpené garniže. Tento rok uplynulo desať rokov od otvorenia detského zdravotného strediska. Personál: Dr. Oto Hunák, zdravotné sestry: Minárová Marta, Sollárová Oľga. V marci a apríli sa previedla v zdravotnom stredisku generálna oprava, zaviedlo sa elektrické kúrenie, vodovod, hygienické zariadenia a nové osvetlenie. O malých pacientov je veľmi dobre postarané, taktiež i formou detských poradní, kde prebiehali besedy so zameraním na predchádzanie ochorení dojčiat, hygiena, izolácia chorého, pravidelné branie liekov. V ZDŠ uskutočnil Dr. Hunák so žiakmi 8. triedy besedu „O dospievaní“. V rámci JRD „Zobor“ naše stredisko 02 obhospodárilo 1030 ha poľnohospodárskej pôdy. Dorobilo sa:
 
pšenice po ha 50,20 q     spolu 19578 q
jačmeň po ha 44,13 q     spolu 9267 q
kukurica po ha 57 q     spolu 8550 q
ozrniny     spolu 37395 q
menej oproti plánu     o 3545 q zrnín
kukurica na siláž po 280 q“     12880 q
cukrová repa po 298 q“     26820 q
krmná repa po 240 q“     1200 q
cibuľa po 60 q“     1560 q
viacročné krmoviny po 53 q“     5830 q

Z celkovej výroby je vidieť, že rastlinná výroba nesplnila plánovanú úlohu, čo bude mať za následok zabezpečenia krmovinovej základne pre rok 1978. Pritom naše stredisko v je zrninách hodnotené ako prvé v rámci JRD. V čom charakterizujeme nesplnenie výrobných úloh v rastlinnej výrobe. V prvom rade sú to objektívne príčiny poveternostného charakteru, ktoré už v jeseni roku 1976 neboli dosť priaznivé pre vývoj ozimín lebo v čase vegetácie dostalo sa zrninám toľko tepla a vlahy, že predčasne začalo odnožovanie, čo zapríčinilo prehustenie porastov, a s tým i vznik rozšírenia hubovitých chorôb v jarných mesiacoch vplyvom veľmi teplej zimy. Inak to nebolo ani v jarnej vegetácii. Dobre sa všetci pamätáme na jar. V čase agrotechnickom prevedení osevov, jačmeňa, repy, kukurice a ostatných plodín, museli sa robiť také opatrenia, ktoré sa priečia agrotechnickým zásadám. /siatie repy, kukurice a i. do blata v jarnom období/. Materiál použitý na napísanie kroniky: Materiál dodaný správcom OB s. Rudolfom Horváthom, Účtovníčkou MNV s. Máriou Godárovou, zdrav. Sestrou s. Martou Minárovou.

Zapisovala a spracovala Zuzana Brezniaková - učiteľka MŠ

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -