1971 - 1990

1976

2059 | | |


Uplynulý rok sa niesol v znamení významných výročí a politických udalostí v našej socialistickej spoločnosti:
- 55 výročie založenia KSČ
- konanie 15 zjazdu KSČ
- voľby do zastupiteľských orgánov

V našej obci sa vyvinula veľká pracovná iniciatíva a angažovanosť. Na poli politicko – výchovnom sme dosiahli vynikajúce úspechy v mimoškolskom vzdelaní pracujúcich. Uskutočnili sa rôzne akcie. - v organizácii ZRPŠ prebehla akcia „Ľudová akadémia“ a 72 našich občanov získalo osvedčenie „Pedagogické minimum“, ktoré im udelilo OOS v Nitre. - OB uskutočnilo dva prednáškové cykly 1. Pre občanov cigánskeho pôvodu

2. Pre SZM Ateistické prednášky
Previedla sa nová forma mimoškolského vzdelania, a to „Večer nad kronikou“ k 55. výročiu založenia KSČ, ktorá mala veľký úspech. Zúčastnilo sa ho 13 našich 55-ročných občanov. V organizácii ZRPŠ sa uskutočnil „Tematický večer“ k voľbám. K všetkým trom významným medzníkom vyvinula OB v našej obci mimoriadnu agitačno-propagačnú činnosť. Na šiestich paneloch mohli naši občania sledovať veľké zmeny v našom soc. štáte a v našej obci. Boli vyzdobené všetky verejné budovy a priestranstvá. Miestna volebná komisia Národného frontu v Čakajovciach, vyhlásila že zaregistrovala týchto kandidátov Národného frontu na poslancov miestneho národného výboru:

1. Petrášová Júlia     vychovávateľka
2. Horváthová Genovéva     učiteľka ZDŠ
3. Ilčíková Anna     učiteľka MŠ
4. Tóthová Helena     členka JRD
5. Godárová Mária     úradníčka
6. Čentéšová Emília     robotníčka
7. Lenghartová Božena     robotníčka
8. Lauková Ota     členka JRD
9. Bíro Matej     robotník
10. Strešík Ján     robotník
11. Mako Dominik     robotník
12. Berky Jozef     príslušník VB
13. Ing. Bíro Daniel     asistent ped.
14. Bíro Anton     člen JRD
15. Stodola Dezider     robotník
16. Bojda Augustín     technológ
17. Solčanský František     pol. Pracovník
18. Mako Metod     člen JRD
19. Urban Jozef     technik
20. Bojda Michal     robotník
21. Galbavý František     robotník
22. Šípoš Jozef     člen JRD
23. Lauko Martin     úprava trate
24. Polák Štefan     robotník
25. Šandor Ladislav     vedúci

Z obvodu našej obce boli zvolení za poslancov:
Do snemovne národov s. dr. Eugen Turzo     ved. odd. štát. org. ÚV-KSČ.
Do ONV s. Mária Bačinská     Čakajovce
Do KNV s. Gabriela Bullová     Zbehy
Do SNR s. František Mitana     taj. KV str. slobody
Do snemovne ľudu s. Marta Solčanská     robot. PS, závod Prefa Čab.

Predsedom MNV sa stal s. Michal Bojda, podpredsedom s. František Galbavý, tajomníkom s. Dominik Mako. V roku 1976B boli členom rady MNV: Jozef Mikušík, Michal Bojda, Dominik Mako, Júlia Petrášová, Emília Čentéšová, Martin Lauko, Ladislav Švikruha, František Galbavý, František Solčanský. Pekné výsledky sme dosiahli na poli kultúrno-osvetovej činnosti. Vynikli obidva naše divadelné súbory. Divadelný súbor „Lastovička“ pri ZDŠ sa v krajskom kole umiestnil na čestnom 2. mieste. G. Horváthová získala diplomy a vecné ceny. Aj krúžok pri OB sa zapojil do okresnej súťaže „O stanislavský pohár“. V okresnej súťaži sa umiestnil na druhom mieste. Okrem týchto dvoch krúžkov veľké úspechy na poli zveľaďovania našej obce dosiahol krúžok „Záhradkárov“ a krúžok „Výšivkársky“ pri organizácii SZŽ. Obidva krúžky uskutočnili výstavku svojich prác pre našich občanov. Najväčšiu činnosť vykázal „Zbor pre občianske záležitosti“. V priebehu roka uskutočnil 31 akcií. Členovia ZPOZ sú si plne vedomí že práve táto organizácia musí najviac dokázať v citovej výchove našich občanov a v zlepšení medziľudských vzťahov a preto svoju činnosť aj tak zamerali. ZPOZ sa prihlásil do dvojročnej súťaže Zborov na Slovensku. V prvom roku súťaže sme získali 980. Bude však potrebné aby, naši vedúci činitelia porozmýšľali o estetickej úprave miestnosti, v ktorej sa tieto akcie konajú. Veľkú iniciatívu vyvinula škola a jej PO k voľbám do zast. zborov. Vedúca PO, v tom čase s. Horváthová uskutočnila s pioniermi 12 akcií priamo k voľbám. Poslancom darovali pionieri vlastnoručne zhotovené darčeky. Mimoriadnu pozornosť si zaslúži krúžok „Záhradkárov“, ktorý v predvolebnej aktivite vysadil parčík a upravil peknou výsadbou aj okolie Domu smútku v našej obci. V tomto roku sa podarilo obnoviť činnosť SZM zásluhou s. Ing. Bíru, predsedu OB s. Horvátha a s. uč. Horváthovej. Zmenilo sa vedenie SZM, prijatých bolo 17 nových členov. Pre SZM boli založené tri krúžky:
- raketo –modelársky - vedie s. Ing. Bíro
- šachový – vedie s. uč. Bako
- malé javiskové formy – vedie s. uč. Horváthová

Za novú predsedníčku SZŽ bola zvolená Bohúňová Božena, riaditeľka MŠ.
15. zjazd KSČ bol významným medzníkom v živote strany i celej našej soc. spoločnosti. Zjazd tvorivým spôsobom uplatnil marxisticko-leninské učenie tak pri hodnotení výsledkov, ktoré sa dosiahli od 15. zjazdu KSČ, ako aj pri tvorbe programu na budúce roky. Bol preň príznačný duch zomknutosti strany, jednoty strany a ľudu, náročnosti, kritičnosti, rovnako ako pocit istoty a viery vo vlastné sily. JRD Čakajovce sa dňom 1.1. 1976 zlúčilo do väčšieho celku a novovzniknuté družstvo nesie názov JRD „Zobor“ so sídlom vo Výčapoch – Opatovciach. Je v ňom zlúčených 7 družstiev a hospodári na výmere cca 6000 ha ornej pôdy. Už prvý rok spoločného hospodárenia priniesol priaznivé výsledky na úseku rastlinnej a živočíšnej výroby. Dobré výsledky sa dosiahli hlavne v pestovaní obilnín, kde sme sa umiestnili na 1. mieste v rámci okresu, v okopaninách sa plán nesplnil hlavne vplyvom dlhotrvajúceho sucha. V pestovaní kukurice sa družstvo umiestnilo na 2. mieste, v cukrovej repe na 3. mieste. Stredisko Čakajovce ako také malo plánovaný výnos obilnín 52,5q/ha a dosiahlo 59,3q/ha. V živočíšnej výrobe sa splnili všetky plánované úlohy. Stredisko Čakajovce splnilo a prekročilo dodávku mlieka o 5074 l a dosiahlo tým úžitkovosť na jednu dojnicu 3015 l mlieka. O dobré výsledky sa zaslúžil kolektív BSP pod vedením vedúceho s. Kisého Jozefa. Taktiež v dodávke bravčového a hovädzieho mäsa sa plán splnil na 100,1%. JRD Zobor sa už po prvom roku spoločného hospodárenia javí ako jedno z najlepších v okrese. Materiál použitý na napísanie kroniky obce Čakajovce:
- Nitriansky hlas
- Materiál dodaný s. predsedom MNV s. Michalom Bojdom
- Materiál dodaný správcom OB s. Rudolfom Horváthom
- Informácie od s. Márie Godárovej – úradníčka na JRD v Čakajovciach

Zapisovala a spracovala Zuzana Brezniaková - učiteľka MŠ

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -