1971 - 1990

1974

2094 | | |


Rok 1974 sa začal v znamení tzv. bilančných členských schôdzí organizácií NF nachádzajúcich sa v obci. To znamená, že výročných členských schôdzí, na ktorých nebola prevádzaná voľba nových výborov.
Ako prvá sa konala bilančná členská chôdza Telovýchovnej jednoty Družstevník Čakajovce, ktorá sa konala 13. januára. Na tejto bola radostná správa a to jednak z toho, že futbalový oddiel v súťaži II. A. triedy nitrianskeho okresu sa podľa tabuľky umiestnil dobre a tiež po finančnej stránke sú pre rok 1974 zabezpečený. Druhá bilančná členská schôdza bola Dedinskej organizácie komunistickej strany. Táto sa konal dňa 17. februára a to aj za účasti registrovaných členov, bývajúcich v obci. Na tejto sa hodne hlavne hovorilo o probléme budovania obecných ciest zo živičnou úpravou, nakoľko väčšina ulíc je ešte nespevnená, čiže blatistá. Ďalej je potrebné uviesť, že ONV v Nitre naplánoval prevádzanie školenia poslancov národného výboru. Školenie malo 4 témy a boli odprednášané jednotlivými vedúcimi odborov ONV Nitra a to ako majú poslanci plniť svoje úlohy vyplývajúce z ich funkcie medzi voličmi. Inak sa rok začal veľkým pracovným elánom v prevádzaní jarných poľnohospodárskych prác na JRD, ktorý aj v agrotechnických termínoch previedli. Jarné a letné obdobie bolo po poveternostnej stránke veľmi suché, čiže slabé na vodné zrážky. I za takýchto ťažkých podmienok bola úroda obilovín veľmi bohatá. JRD zberalo z každého hektára priemerne po 53 q, čo predstavovalo rekordnú úrodu, nakoľko sa doposiaľ nikdy takéto množstvo nedopestovalo. Z takéhoto množstva obilia malo vedenie JRD veľké ťažkosti s uskladnením. Nakoniec boli nútení skladovať obilie vonku a to 400 q pšenice. Túto pozakrývali fóliovými plachtami a zostala tam až do neskorej zimy. Zber obilia bol prevádzaný dvoma kombajnmi. Jedným vlastným a druhý dostali na výpomoc zo západočeského kraja. Po ukončení u nás, zase náš kombajn značky E-512 z produkcie východného Nemecka s kombajnistami Martinom Bojdom a Ladislavom Kollárom odišli oplácať výpomoc na Česko-budejovicko.

Na úseku budovania obce bolo treba previesť dokončenie stavby Domu smútku (márnice) a novoschválenú akciu: Oplotenie materskej školy. Stavba Domu smútku bola za príkladného pričinenia tajomníka MNV Bojdu Michala po stránke stavebnej aj včas ukončená. Práce na ohrade materskej školy hlavne po stránke zabezpečovania brigádnických prác prevádzala riaditeľka MŠ Božena Bohúňová, ktorá ako mladá osoba sa plne venovala tejto akcii. Stavba bola tiež ukončená I keď nebol po stránke murárskej okožovaný ohradový múrik. Touto ohradou bol priestor materskej školy uzatvorený a tiež oddelený od ZDŠ. Zbor pre občianske záležitosti pokračoval vo svojej dobrej činnosti a aj jeho zásluhou bolo, že v obci už druhé narodené dieťa nebolo krstené v kostole. Ale privítanie bolo urobené na MNV, pričom táto udalosť bola zapísaná aj do pamätnej knihy obce. Naväzujúc na skutočnosť, ako bolo vpredu uvádzané, že počasie bolo veľmi suché a slabé na dažďové zrážky, pravý opak nastal v jesennom období, kedy bolo treba siať oziminy a zberať z polí úrodu. V našej obci cukrovú a kŕmnu repu ako aj kukuricu, ktoré sa za týchto veľmi sťažených podmienok nemohli nasadiť v plnej miere a bola obava, že zobratie úrody sa nezvládne. Touto otázkou sa zaoberali aj stranícke a vládne orgány, ktoré nariadili všeobecnú pracovnú povinnosť. V našej obci bola zvolaná verejná schôdza strany, ktorá mimo hodnotenia budovania obce sa zaoberala aj otázkou zberu úrody. Na tomto podnete boli organizované aj brigády, ktorých sa zúčastnili organizácie: Telovýchovná a miestna org. Zväzarmu. Družstevníci vidiac vážnu situáciu začali zber cukrovej repy na určitej časti kopať ručne, čo bola neprimerane ťažká robota, nakoľko bolo stále blato. Tiež väčšiu časť kukurice lámali ručne, z ktorej určitú časť odviezli do sušiarní v JRD a ostatná zostala na kôpkach priamo na poli. Túto potom mlátili kombajnom a odvážali do Výkupného skladu v Lužiankách. No I tak sa zber pretiahol až do januára roku 1975. Poľné práce neustávali ani v zimných mesiacoch, nakoľko bolo potrebné previesť orbu a tak pôdu pripraviť pre budúcu úrodu. Ešte je potrebné uviesť, že v decembri sa konalo verejné zasadnutie pléna, kde ako hlavný bod jednania bolo hodnotenie plnenia Jednotného plánu kultúrnej činnosti za rok 1974 a schválenie nového na rok 1975.

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -