1973

2422 | | |


Tento rok sa začínal v znamení proti epidemických a karanténnych opatrení proti nákazlivej chorobe hospodárskych zvierat, slintačky a krívačky.
Vedenie obce na určitú dobu muselo obmedziť akékoľvek verejné zhromaždenia, tanečné zábavy a tiež na dobu 14. dní bol uzatvorený aj kostol, kde sa po túto dobu nekonali ani žiadne náboženské obrady. Najviac starostí malo predstavenstvo Jednotného roľníckeho družstva, ktoré nesmelo púšťať do hospodárskeho dvora mimo zamestnancov a pracovníkov veterinárnej služby nikoho. Pred vchodom do objektov JRD boli zriadené tzv. dezinfekčné rohože naplnené pilinami, ktoré sa polievali chemickým roztokom – lúhom sodným. Na základe týchto opatrení aj výročná členská schôdza družstva bola odložená na neskoršie. I pri týchto obmedzeniach sa konala výročná členská schôdza Dedinskej organizácie KSS a to dňa 18. februára . Do výboru boli zvolení nasledovní občania: Predseda Michal Mako, podpredseda Bojda Michal. Ďalší členovia výboru boli: Ing. Kmeťko Viliam, Horváth Gustáv, Mikušík Jozef, Kolár Štefan a Berky Jozef. V rámci akcie „Z“ obec budovala dve stavby a to obliekáreň pre športovcov a dom smútku na cintoríne. Tieto sa stavali svojpomocne čo znamená, že občania vo svojom volnom čase ako brigádnici pracovali pri stavbách.

Odmeňovaní boli len odborníci, za murárske a tesárske práce. Pritom elektroinštalačné a vodoinštalačné práce boli zadané podnikom a to na obliekárňach Družbytu Nitra a na dome smútku podniku Univerzál tiež z Nitry. Po zmiernení protislintačkových opatrení sa konala výročná členská schôdza JRD 15. marca. Na schôdzu bolo pozvaných 96 členov a zamestnancov, ktorí si mohli prizvať aj jedného rodinného príslušníka. Na tejto schôdze bolo podávané občerstvenie vo forme aperitívu (liehoviny), jeden liter vína a riadny obed. Zábava ako v predchádzajúcich rokoch nebola. Pre uvádzané obmedzenia , neboli konané ani oslavy z príležitosti MDŽ. Tieto sa konali v menšom a to v zasadačke MNV, kde zbor pre občianske záležitosti urobil posedenie s najstaršími občiankami (babičkami) a pri tejto príležitosti im boli odovzdané upomienkové darčeky. Na tomto posedení sa babky rozhovorili a zaspomínali na časy ich mladosti, ktoré podľa ich výpovedi boli neporovnateľne horšie čo sa týka životnej úrovne obyvateľstva. Ďalšia taká významná udalosť bola, konanie sa verejnej schôdze strany, ktorá sa poriadala 23. júna. Na tejto sa hodnotili výsledky dosahované v plnení volebného programu, budovaní obce a tiež sa prejednávali otázky a úlohy, ktoré by bolo treba v obci zabezpečovať. Hlavne sa uvádzala potreba opravy verejného osvetlenia a potreba budovania miestnych komunikácií na novej domovine s bezprašnou úpravou, Tiež treba uviesť že v tomto roku sa u väčšiny organizácií NF konali výročné členské schôdze.

Jednou z nich bola výročná členská schôdza SZŽ, ktorá sa konala 17. septembra a to Zväz invalidov, ktorý pre nezáujem členov a prevzatie funkcií sa za súhlasu predsedu výboru NF a ďalších popredných funkcionárov rozpustil. Socialistický zväz mládeže i keď ako nová organizácia sa oživuje a za predsedu si zvolili mladého človeka Jozefa Siváka. Organizácii bola pridelená miestnosť v obecnej budove č. 18, ktorá nateraz slúži pre ich činnosť. Posledná významná udalosť v obci bolo poriadanie druhej verejnej schôdze strany. Táto sa konala dňa 16. novembra. Treba uviesť, že tejto udalosti predchádzali agitačné dni, pri ktorých dvojice navštevovali domácnosti a hovorili s nimi o politickej situácii ako aj o potrebách týkajúcich sa vylepšenia životného prostredia v obci. Jedným z bodov bolo neuspokojivé spojenie prepravy občanov do zamestnania a otázka budovania obecných ciest. Ešte treba pripomenúť, že v obci veľmi dobre pracuje zbor pre občianske záležitosti na čele s učiteľkou Horváthovou, ktorý počas roka previedol 10 akcií. Privítanie detí do života, prevádzanie jubilejných ako aj riadnych svadieb. Je to záslužná práca , ktorú občania s uznaním kvitujú. Zároveň uvádzam že po prvýkrát v obci dieťa Čentéša Emila a manželky Emílie nebolo krstené v kostole a jeho slávnostné privítanie do života bolo prevedené na MNV za účasti zboru pre občianske záležitosti, funkcionárov MNV, DO KSS a zamestnávateľa otca. Z tohto podujatia boli na pamiatku urobené foto zábery.