1980 - 1990

2749 | | |


Vedenie obce:     
predseda:     s. Bojda Michal
Tajomník:     s. Mako Dominik
podpredseda     s. František Galbavý,

Komisie:
Komisia finančno – plánovacia a výstavby     Mária Godárová
Komisia školská a kultúrna     Ing. Bíro Daniel
Komisia ochrany verejného poriadku     Berky Jozef
Komisia sociálna     Helena Tóthová

Základná škola:
s. Stanislav Petráni     riaditeľ     (prišiel zo ZŠ Rumanová v r. 1977)
s. Ján Ďurďovič     zástupca riaditeľa     (učiteľ na ZŠ od r. 1977)

Vo vedení školy vymenili Ladislava Švikruhu (odchádza na dôchodok) a Gustáva Horvátha (odchádza na Kysuce). Základná škola mala vtedy 12 tried, 268 žiakov a 18 učiteľov.

Materská škola:
V lete 1980 bola zrenovovaná. Riaditeľkou bola Mária Černáková z Nitry od r. 1979.Počet detí v MŠ v tom čase bol 49.
Detské zdravotné stredisko bolo otvorené v máji 1967. Odvtedy v ňom pôsobil MUDr. Oto Hunák z Nitry do r. 1986. Odchádza do okresného mesta Nitry na Stredisko zdravotníckej osvety. Prichádza MUDR. Zoja Lauková z Detského zdravotného strediska z Nových Sadov.

 
Vedenie obce:
1981 –Voľby do zastupiteľských orgánov     
s. Štefan Kollár     predseda
s. Ing. Daniel Bíro     tajomník
s. Augustín Bojda     podpredseda ( v 1. štvrťroku sa vzdal mandátu)

Komisie:
Komisia finančno – plánovacia a výstavby     Mária Godárová
Komisia školstva a kultúry     Ladislav Šándor
Komisia ochrany verejného poriadku     Berky Jozef
Komisia sociálno-zdravotná     Júlia Petrášová

Voľby 1985
Voľby do zastupiteľských zborov a vyšších straníckych orgánov: Poslankyňou ONV za MNV Čakajovce a Jelšovce sa stala Ing. Mária Bačinská, obyvateľka Čakajovce.
Vedenie obce:
s. Štefan Kollár     predseda
s. Ing. Daniel Bíro     tajomník
s. Štefan Polák     podpredseda
 
Členovia rady MNV Čakajovce:
Metod Mako, Štefan Greguš, Jozef Bíro, Karol Michalák, Mária Vargová, Viola Bojdová.

Komisie:
Komisia finančno – plánovacia a výstavby     Ing. Milan Kolár
Komisia školstva a kultúry     Mária Godárová
Komisia ochrany verejného poriadku     Augustín Bojda
Komisia sociálno-zdravotná     Júlia Petrášová
Komisia mládeže pre rozvoj telesnej výchovy a športu     Stanislav Petráni

Náplň práce komisií:
- riešenie písomných sťažností, priestupkov občanov, susedských sporov,
- jednorázové sociálne výpomoci (finančné, vecné) sociálne slabším občanom, autobusové zájazdy pre dôchodcov do kúpeľných miest, návštevy historických pamiatok
- dochádzka žiakov do školy, rozhodnutie o prijatí detí do MŠ, zaškolenie cigánskych detí (povinná návšteva MŠ detí predškolského veku – strava pre ne poskytnutá zdarma)
- v roku 1983 začína stravovanie detí základnej školy v jedálni MŠ ( dovtedy sa stravovali v miestnom pohostinstve, nie v najvhodnejšom prostredí – dovoz stravy z Drážoviec)
- kultúrne programy, ktoré nacvičovali učitelia ZŠ a MŠ so svojimi žiakmi na verejné zhromaždenie občanov, na oslavy štátnych sviatkov
- hospodárenie obce, stavebné povolenia na drobné stavby do zastavanej plochy 16m štvorcových
- športové akcie v spolupráci ZŠ, SZM, Zväzarmu, Požiarnikov.
 
Organizácie národného frontu:     
ČSČK     A. Michaláková
Slovenský Zväz žien     M. Vargová, V. Maková
Zväz českoslov. – sovietskeho priateľstva     Z. Lélyová
Požiarnici     F. Greguš
Telovýchovná Jednota     G. Ilčík, A. Mako
Socialistický zväz mládeže     O. Bíro
Slovenský zväz záhradkárov     P. Buček
Slovenský zväz drobno chovateľov     A. Bojda
Slovenské poľovnícke združenie     Ing. D. Bíro
Komunistická strana Slovenska     J. Godár

V predvolebnom období pripravovali učitelia a žiaci ZŠ Mesačník aktualít. Bolo to hudobno-slovné pásmo k blížiacim sa voľbám v r. 1985 nahraté na magnetofónový záznam, niekoľkokrát odvysielané v miestnom rozhlase. Aktívne pracoval Zbor pre občianske záležitosti v zložení Mária Godárová, Genovéva Horváthová, Anna Tĺčiková. Pripravoval nasledovné akcie: uvítanie detí do života, odchod a príchod brancov, odovzdávanie občianskych preukazov, významné životné jubileá, posedenie so staršími občanmi v októbri (Mesiac úcty k starším), posedenia s občanmi obce, ktorí sa narodili v r. 1945 a 1948 (výročie oslobodenia vlasti a výročie Februára 1948). Zo všetkých akcií je vedený záznam v Pamätnej knihe, ktorú v tom čase viedla Z. Brezniaková a V. Maková.
 
Výstavba obce od roku 1981

V akcii Z sa urobila prístavba kultúrneho domu, boli zabudované vykurovacie telesá (akumulačné kachle), znížený strop v sále, asfaltový poter na dvore. Bola zriadená kuchynka, vybavená na zapožičiavanie riadu pre väčší počet osôb. Zo služieb obyvateľstvu stojí za zmienku predávanie plynu u občana Jozefa Berkyho a zberňa šatstva pre čistiareň u p. Bačovej v 1. uličke. Po dohode ČSAD Nitra a MNV Čakajovce bol pred miestnym pohostinstvom vybudovaný asfaltový kruhový objazd, aby autobus linky Nitra-Lefantovce mohol zachádzať do dediny a cestujúci nemuseli chodiť na zastávku až k družstvu. Hlavným dôvodom však boli žiaci ZŠ dochádzajúci z Jelšoviec, ktorí museli k autobusu prechádzať cez hlavnú cestu, na ktorej nie je vyznačený ani prechod pre chodcov. Dlho to netrvalo, pretože cestujúci z Jelšoviec, Výčap - Opatoviec a Lefantoviec mali údajne námietky kvôli zdržaniu a zvýšenému cestovnému. Ku kruhovému objazdu zachádza len ranný spoj o 7.00 a popoludní o 14. a 16. hodine, ktorý odváža deti z Jelšoviec. V tom istom období bola urobená údržba miestnych komunikácií (okrem 2. uličky), oprava ZŠ-obnovenie fasády, vymaľovanie interiéru. Západoslovenské energetické závady Nitra zosilnili prívod elektriny vybudovaním nového transformátora na „Domovine“. Zabudovalo sa oplotenie parku od pohostinstva smerom k MŠ, ktoré je nefunkčné a dosť nevzhľadné.

Technické služby Nitra vyvážajú odpad zo smetných nádob. Pevný domový odpad vozili obyvatelia do „Hliníka“, nepekné skládky urobili na voľných priestranstvách (tretia ulička pri trati, pri futbalovom ihrisku a pod). Hliník družstevníci zaviezli a vznikol problém, kam s pevným odpadom. Jedenkrát ročne je zber železného šrotu. Tri veľké kontajnery sú určené pre cintorín, obchody a kultúrny dom. Slovenská akadémia vied so sídlom v Nitre robila výskum osídlenia. Vykopávky sa robili pri tretej uličke. Nálezy sú uložené v archeologickom ústave v Nitre. Za zmienku stojí výskum na kopci v Drážovciach. Po objavení hrobov a časti opevnenia, tam vedci predpovedajú veľkomoravské hradisko. V roku 1983 sa uskutočnila zmena popisných čísel v obci. K tomuto dátumu je ich 411. Zo ZŠ za okresného školského inšpektora s. Stanislav Petráni (október 1988). Riaditeľom sa stáva jeho zástupca s. Ján Ďurďovič, zástupkyňou s. Marta Feketeová, ktorá bola predsedkyňou ROH pri ZŠ Čakajovce. Tento rok bol rokom prevratných zmien v celej spoločnosti. 17. novembra, na výročie Medzinárodného dňa študentov, vyšla v Prahe mládež do ulíc osláviť svoj sviatok. Že sa chystajú aj iné akcie, to sa väčšina obyvateľov nášho štátu dozvedela až z televíznych prenosov. Za sychravých novembrových večerov niekoľkotisícové davy veľkomiest skandovali rôzne heslá.

Hlavným cieľom bolo dosiahnuť, aby bol z ústavy ČSFR vypustený článok o vedúcej úlohe komunistickej strany. Zhromaždenia organizovali poväčšine známi herci. V Bratislave to bol Milan Kňažko, sestry Vášaryové a ďalší. Pred mikrofónmi sa striedali rôzne osobnosti. Všetky, alebo väčšina prejavov, boli namierené proti členom KSČ. A pretože v Prahe prišlo k násilnostiam, verejnosť bola proti násiliu. Symbolom boli dva vztýčené prsty, v tvare V a skandované „To je ono!“ alebo „Odstúpiť!“ podľa toho, čo rečník na tribúne hovoril. Vzniklo hnutie Verejnosť proti násiliu, ktoré sa veľmi rýchlo rozšírilo do menších miest a dedín a všade našlo veľa prívržencov. Obyvatelia mimo centier sa všetko dozvedeli z masmédií. Následkom týchto udalostí bolo, že robotníci v závodoch odvolávali svojich riaditeľov (členov KSČ), rušno bolo na školách, nikto nebol s ničím spokojný. Všade sa našiel niekto, kto sa chopil iniciatívy. Hovorilo sa o demokracii, ktorú si mnohí mýlili s anarchiou. Revolúcia, ktorá prebehla v novembrových dňoch, sa zapísala do novodobých dejín ako „Nežná revolúcia“. Objektívnosť týchto dní nech posúdia historici. Po nežnej revolúcii ako huby po daždi vznikli nové strany a hnutia. Táto vlna neobišla ani Čakajovce. Koncom roku 1989 evidujeme v obci tieto strany a hnutia: - Verejnosť proti násiliu (VPN) – J. Strešíková
- Kresťansko – demokratické hnutie (KDH) – Š. Lahučký
- Slovenská národná strana – A. Kisý
- Demokratická únia Rómov – K. Lazar
Po nežnej revolúcii sa upustilo od oslovenia „súdruh“, „súdružka“. Zaviedlo sa oslovenie „pán“, „pani“ vo verejnom živote, v školách, úradoch, atď. Funkcie prezidenta sa vzdal s. Gustáv Husák. Na jeho miesto bol zvolený pán Václav Havel. Vymenili sa členovia vlády. Nový minister financií p. Václav Klaus vypracoval ekonomickú reformu, ktorá má tvrdý dopad na väčšinu obyvateľov. Liberalizácia cien (súčasť ekonom. reformy) sa javí len ako zvyšovanie cien. Niekoľkonásobne vzrástli ceny potravín, priemyselných výrobkov, služieb. Štát prestáva dotovať podniky, inštitúcie, tie sa stávajú insolventnými. Dochádza k ich reorganizácii, zanikajú mnohé pracovné miesta. Veľa ľudí stráca zamestnanie. Aj v našej obci bolo koncom roku 1990 mnoho nezamestnaných. Ľudia ťažko znášajú túto skutočnosť. Po nežnej revolúcii pracuje Rada MNV Čakajovce v nasledovnom zložení: Jozef Bíro, Ing. Daniel Bíro CSc, Mária Vargová, Viola Bojdová, MUDr. Zoja Lauková, Metod Mako, Štefan Lahučký, Ladislav Lendel, Pharm. Dr. Karol Michalák, Jana Strešíková, Štefan Kollár. Na dôchodok odišiel Štefan Kollár z funkcie predsedu MNV 31. 12. 1989. Od 1.1. 1990 zastupuje funkciu predsedu Jozef Bíro. Š. Kollár zostáva členom Rady MNV.

Voľby 1990

Na november 1990 boli vypísané voľby – slobodné, demokratické. V predvolebnej kampani prejavili veľkú aktivitu členovia KDH. V miestnom parku vybudovali drevenú tribúnu, zhotovili improvizované oplotenie a tu mávali svoje stretnutia. Iniciátorom bol p. Štefan Lahučký. Dostatočný priestor na agitáciu mala každá strana a hnutie v rozhlasových reláciách a stretnutiach. Termín volieb: 24. a 25. november 1990. Na úrad starostu obce boli navrhnutí dvaja kandidáti:
 
p. Alexander Lauko     – za KDH
p. Mária Godárová     – nezávislá kandidátka

Volieb sa zúčastnilo 637 voličov, t. j. 83% z vydaných volebných lístkov. Platné hlasy – 616, neplatné – 21. Vo voľbách zvíťazila p. Mária Godárová v pomere hlasov 351:265. Stala sa starostkou obecného úradu Čakajovce.
Obecné zastupiteľstvo v zastúpení strán a hnutí:
KDH     – 9 poslancov
SNS     – 2 poslanci
KSČ     – 1 poslanec

Poslanci:
Miroslav Bača, Ing. Gustáv Duchovič, Štefan Greguš st., Štefan Greguš ml., Jozef Chochula, Štefan Lahučký, Ing. Stanislav Lauko, Milan Lenghart, Dominik Mikula, Juraj Mada, Ľubomír Tóth, Štefan Vereš.

Skončilo desaťročie! V závere veľmi rušné, prevratné, so zmenami, ktoré väčšina nečakala, nemala o nich ani tušenia. Skončila 40-ročná hegemónia komunistickej strany. Právo na prácu, vzdelanie, sociálne istoty boli zakotvené v Ústave. Už nie Československá socialistická republika, ale Česká a Slovenská Federatívna Republika! Volalo sa po demokracii. Čo nám prinesie? Aké bude nové desaťročie – posledné v tomto storočí, posledné v tomto tisícročí? Údaje poskytnuté p. Máriou Godárovou, starostkou obce Čakajovce, spracovala a napísala Mgr. Anna Schneiderová (obyvateľka Čakajoviec od 25. augusta 1980), za kronikárku zvolená obce schválená Uznesením OZ zo dňa 14.1. 1991.