1992

2333 | | |


Začiatkom roku 1992 spôsobila rozruch Malá kupónová privatizácia. Zapojili sa do nej aj občania našej obce. Záujemca si kúpil kupónovú knižku, kolok v hodnote 1000 Kčs, postál si v rade na registračné miesto.
Potom podľa vlastnej vôle investoval svoje kupóny. A zostáva mu veriť , že investoval správne.

Vedenie obce
Vo vedení obce nenastali uprostred volebného obdobia podstatné zmeny. K 1. marcu 1992 sa vzdal funkcie hlavného kontrolóra obce Alexander Lauko.

Výstavba obce
Ochotní majstri Štefan Glézl a Štefan Lahučký sa postarali o opravu strechy a komína obecného úradu, zhotovili novú sedlovú strechu na prístavbe kultúrneho domu. Podľa reštitučného zákona č. 229/91 musí byť budova , v ktorej sídli obecný úrad, uvoľnená dedičom bývalého majiteľa. To isté platí pre budovu terajšej MŠ. MŠ má byť premiestnená do školskej bytovky – po nutnej adaptácii. Novými priestormi obecného úradu bude bývalý požiarny sklad, ktorý bol prestavaný. V rámci šetrenia obecných financií bol zakúpený vysúvací rebrík a nutné opravy obecného osvetlenia robia poslanci Chochula (elektrikár) a Lenghart. Súkromný podnikateľ z Nitry robil pre záujemcov rozbor vody. Zistil že obsah dusičnanov vo väčšine vzoriek presahuje povolenú normu. V severnej časti obce je aj nedostatok vody v studniach. Preto dal obecný úrad vybudovať vítané obecné studne – pri obecnom úrade, pri kultúrnom dome a pri pekárni.

Knižnica
Po 10 rokoch, po odchode vedúcej Gabriely Švikruhovej, bola urobená inventarizácia knižnice a vyradená nevhodná literatúra. Za vedúcu bola určená Marcela Bojdová (č. d. 5.)

Poľnohospodárske družstvo
 

Nezamestnanosť
Počet nezamestnaných v porovnaní s rokom 1991 klesol na 62. Ďalší obyvatelia začali súkromne podnikať v rôznych oblastiach.

Obchody
V júli 1992 bola zrušená predajňa mlieka a pričlenená k predajni Potraviny – vedúca Eva Krajancová, zástupkyňa Katarína Šestáková. Výrobňa mäsových výrobkov (studená kuchyňa) a predajňa mäsa prešla do ekonomického prenájmu – vedúci Mikuláš Kadlubec, Podhorany. 1.februára otvorila svoj butik Jana Strešíková. Predávala odevy, obuv, kozmetiku. Zanikol v priebehu roka. Dlhé trvanie nemal ani obchod s textilom Eleny Bobrovčanovej (č. d.16 ). Osamostatnil sa súkromný podnikateľ Miroslav Čentéš (potraviny – ovocie – zelenina). Jeho predajňa má bohatý sortiment. Predavačka Anna Gregušová. V decembri obnovil činnosť pekárne v Čakajovciach Augustín Bojda a Ing. Michal Binca. Zpadoslovenské pekárne mali v týchto priestoroch stolársku dielňu.

Potraviny
9. júla 1990 sme začali v obchodoch nakupovať potraviny za vyššie ceny, a to v priemere o 24,6 %. Zmyslom vládneho nariadenia bolo postupne odstrániť z maloobchodných cien zápornú daň z obratu. Zvýšenie cien potravín predstavovalo v ročnom súhrne sumu 27 miliárd korún, ktorá bola občanom kompenzovaná vyrovnávacím príspevkom vo výške 140,- Kčs mesačne. Občania ho prvý raz dostali v júli 1990. Zvýšenie cien sa týkalo okolo 30 tisíc položiek.
Niektoré uvádzam pre ilustráciu:
 

Okrem zvýšenia cien potravín bolo avizované zvýšenie cien nájomného, dane z nehnuteľností, zdraženie palív a energie, dopravy a spojov. Cestovné autobusom Čakajovce – Nitra: