1991

2509 | | |


 
Vedenie obce: Starostka: Mária Godárová
Zástupca starostky: Ing. Stanislav Lauko
Účtovníčka: Godárová Mária

 Obecné zastupiteľstvo tvorí 12 poslancov. Komisie pracujú ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán.
1. Komisia ochrany verejného poriadku:
Štefan Lahučký
Pavol Režo, Štefan Solčanský, Štefan Gála, Karol Štefák
2. Komisia finančná, výstavby a poľnohospodárstva:
Ing. Gustáv Duchovič
Milan Adámek, Štefan Bojda, Juraj Mada
3. Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a sociálna:
Milan Lenghart
Štefan Vereš, Jolana Maková, Oskár Bíro

Hlavným kontrolórom obce bol v roku 1991 Alexander Lauko.

Školstvo

Od 1. januára 1991 prestáva obecný úrad Čakajovce dotovať základnú a materskú školu. Školy sa stávajú samostatným právnym subjektom a patria pod nadriadený orgán – Školskú správu v Nitre.
Základné údaje o obyvateľoch - Sčítanie ľudu, domov a bytov k 3.3. 1991

Trvale bývajúce obyvateľstvo:
Spolu 1108
muži 556
ženy 552
v % 49,8 %
prítomní obyvatelia 1068
Osoby ekonomicky aktívne:
Spolu 470
v % 49,8 %
muži 282
ženy 188
odchádzajúci 416

 

Podľa veku:
Spolu 0-14 muži ženy M 60+ Ž 60+
1108 262 339 258 87 162
V percentách:
0-14 23,6
produktívny vek 53,9
poproduktívny vek 22,5
Podľa národnosti
Spolu slovenská maďarská česká
1108 1097 4 6

 

Základné údaje o domovom a bytovom fonde

Veľkosť a vybavenie trvale obývaných bytov a bytových domácností

Domy
úhrnom 369
trvale obyt. spolu 317
z toho rod. d. 316
neobýv. 52
počet obytných miestností nad 8 m štvorcových 1029
obytná plocha v tisícich m štvorcových 17
3 a viac obytných miestností 229
ústredné (etážové) kúrenie 202
kúpeľňa (sprchovací kút) 200
automatická práčka 32
farebný televízor 91
osobné auto 110
chata, chalupa, rekreačné domy 5

Relatívne ukazovatele úrovne bývania a vybavenia bytových domácností

priemerný počet m štvorcových obytnej plochy na 1 trvale obývaný byt 51,6
priemerný počet trvale bývajúcich osôb na 1 trvale obývaný byt 3,46
priemerný počet osôb na obytnú miestnosť nad 8m 1,08
priemerný počet m štv. obytnej plochy na 1 osobu 14,9
priemerný počet obytných miestností 3,22

Podiel trvale obývaných bytov (bytových domácností) v %

3 a viac obytných miestností 71,6
ústredné (etážové) kúrenie 63,1
kúpeľňa (sprchovací kút) 62,5
automatická práčka 10,0
farebný televízor 28,4
telefón 6,6
osobné auto 34,4
chata, chalupa, rekreačné domy 1,6

Dôvody neobývanosti bytov

Neobývaných 52
zmena vlastníka 13
pozostalostné (súdne) konanie 10
rekonštrukcia, prestavba 9
nevyčlenené rekreačné chalupy 7
o byt nie je záujem 1
nespôsobilý na bývanie 12

 

Prehľad podľa náboženského vyznania
Spolu 1108
rímsko-katolícke 999
bez vyznania 11
evanjelické 3
ostatný 1

 

Poľnohospodárske družstvo
Dňa 10. januára 1991 sa rozčlenilo JRD Zobor Výčapy-Opatovce (vznik v r. 1976) na dve samostatné poľnohospodárske družstvá Výčapy - Opatovce + Jelšovce a Čakajovce - Drážovce

 

Predseda: Ing. Štefan Kurej, Nitra
Podpredseda Ing. Valéria Bírová, Čakajovce 207

Predstavenstvo družstva

Predseda: Ing. Štefan Kurej
Členovia: Ing. Valéria Bírová
Anna Bírová
Metod Mako
Štefan Greguš
Ing. Marianna Šándorová
Jozef Martiška ml.
Peter Ivančík
Juraj Vereš

(v zastúpení Čakajovce 4: Drážovce 4) Počet členov PD 81.

 

Hospodári na výmere 1.066 ha pôdy. Zameriava sa na chov ošípaných, kráv a mladého hovädzieho dobytka nasledovne:

teľce 141 ks
mladý hov. dobytok 101 ks
kravy 239 ks
ciciaky 398 ks
predvýkrm ošípané 276 ks
výkrm . 727 ks
ostatné ošípané 207 ks
Plodiny: Osevná plocha v ha výnosy v t priemer v t
pšenica 353 2083 5,9
jačmeň 80 569 7,1
kukurica 100 685,2 6,8
cukrová repa 65 2282,68 34,29
mak 50 41,50 0,83
slnečnica 60 190,94 3,32

(stav k 31. 12. 1991)

Odmeňovanie členov poľnohospodárskeho družstva Čakajovce - Drážovce - podľa tarifných tried zo dňa 23.12 1991 napr. v živočíšnej výrobe od 100 l mlieka, od 100 kg prírastku, v rastlinnej výrobe – výkonové normy sejba, orba, zber za hektáre, odvoz za metrické centy. Pre nedostatok financií sa robí len nutná údržba poľnohospodárskych objektov.

Výstavba

Pri rieke Nitra, na bývalých urbanistických pozemkoch, bola vymeraná nová ulica – rozdelenie pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu. Nový reštitučný zákon č. 229/91 spôsobil, že o spomínanú pôdu prejavili záujem dediči pôvodných majiteľov a žiadajú ju späť. Po dokázaní vlastníctva majú na ňu nárok. V roku 1991 bola urobená údržba miestnych komunikácií s nákladom 60-tisíc korún. Pre skrášlenie obce bolo vysadené množstvo šípov, okrasných stromčekov, boli zabudované lavičky (20 ks ) v starej časti dediny a 3 ks vitrínových panelových tabúl. Iniciatívny poslanci zorganizovali brigádu na úprave voľného priestranstva na konci tretej uličky – vyčistili terén od pevného domáceho odpadu, zarovnali terén, osadili lavičky a vysadili stromčeky. V malom parčíku bol vybudovaný Slovenský dvojkríž (z betónu a úlomkov kameňa), pamätník padlým v 1. a 2. sv. vojne. Na otvorení sa zúčastnilo mnoho občanov. Táto udalosť mala slávnostný ráz – sv. omšu celebroval msgr. Belas. Priebeh snímala slovenská televízia. Krátky šot bol odvysielaný vo večernej spravodajskej relácii.

Obchody

V priebehu roku 1991 sme zaznamenali vznik súkromného obchodu Potraviny – ovocie – zelenina. Majitelia Čentéš, Jozef Bíro. Do ekonomického prenájmu prešiel hostinec „Miko“. V starej dedine sa obnovil hostinec, ktorý vedie Ing. Štefan Bíro.

Nezamestnanosť

V roku 1991 bolo v Čakajovciach evidovaných 89 nezamestnaných. Situácia v zamestnanosti je zlá, je nedostatok pracovných miest. Ľudia v produktívnom veku poberajú finančné príspevky v nezamestnanosti, niektorí žiadajú sociálnu výpomoc (väčšinou rómsky občania), aby mali prostriedky na živobytie. Niektorí začali navštevovať rekvalifikačné kurzy.