2001 - 2010

2009

3357 | | |


Obecný úrad
V Obecnom zastupiteľstve nedošlo tento rok k žiadnym zmenám. 14. novembra 2009 sa uskutočnili voľby do vyšších územných celkov. 

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber sa v septembri 2009 zúčastnilo exkurzie v Rakúsku. Jednalo sa o prehliadku bioplynovne podobného druhu o zriadení ktorej sa uvažuje v našej oblasti, v obci Lužianky. Do združenia patrí 63 obcí Nitrianskeho a Topoľčianskeho okresu.

V roku 2009 sa narodili:
 

Meno a priezvisko

číslo domu dátum narodenia matka otec
1. Lukáš Bíro 411 8. 1. 2009 Marcela Bírová Henrich Bíro
2. Bianka Mádeková   26. 1. 2009 Slavomíra Mládeková Vojtech Mádek
3. Simona Segéňová 386 27. 1. 2009 Lucia Segéňová Ľuboš Segéň
4. Juraj Bojda 114 5. 2. 2009 Lucie Vodová Juraj Bojda
5. Michaela Lebedinová 171 20. 2. 2009 Alena Lebedinová Martin Lebedina
6. Laura Repárová 240 20. 4. 2009 Zuzana Repárová Andrej Repár
7. Karolína Lazárová 174 4. 6. 2009 Kristína Lazárová Karol Lazár
8. Sofia Mária Lazárová 174 4. 6. 2009 Kristína Lazárová Karol Lazár
9. Adrián Bložek 288 15. 6. 2009 Lucia Lutišarová Adrián Blažek
10. Barbora Krajčovičová 323 26. 6. 2009 Silvia Krajčovičová Stanislav Krajčovič
11. Adam Kotlár 99 5. 7. 2009 Daša Kudryová Pavol Kotlár
12. Kamil Kudry 99 5. 7. 2009 Edita Kudryová Kamil Kudry
13. Pavlína Mária Mikulášiková 54 16. 9. 2009 Andrea Mikulášiková Lahučká Pavol Mikulášik
14. Šimon Godár 435 25. 9. 2009 Gabriela Godárová Richard Godár
15. Marko Sebastián Lazár 103 3. 11. 2009 Silvia Rácová Peter Lazár
16. Liana Schlosserová 132 25. 12. 2009 Ivana Schlosserová Stanislav Schlosser
17. Lucia Vodová 114 5. 7. 2009 Paulína Vodová Bronislav Voda

V roku 2009 zomreli:
  Meno a priezvisko číslo domu dátum narodenia dátum úmrtia miesto úmrtia
1. Štefan Glézl 160 22. 12. 1919 4. 1. 2009 Nitra
2. Emil Greguš 365 27. 6. 1936 6. 4. 2009 Nitra
3. Jozef Glézl   27. 6. 1976 11. 5. 2009 Čakajovce
4. Štefan Bango 101 22. 12. 1961 11. 5. 2009 Nitra
5. Rudolf Duchovič 326 29. 10. 1931 18. 5. 2009 Nitra
6. Mária Čergeťová 357 7. 12. 1935 3. 6. 2009 Zlaté Moravce
7. Irena Valachyová 63 26. 12. 1926 15. 7. 2009 Čakajovce
8. Jozef Bíro 314 2. 1. 1952 21. 8. 2009 Nitra
9. Oskar Bíro 34 24. 12. 1936 11. 9. 2009 Nitra
10. Jozefína Némethová 36 6. 4. 1945 14. 12. 2009 Čakajovce
11. Emília Gregušová 322 8. 10. 1927 18. 12. 2009 Nitra

V roku 2009 sa zosobášili nasledovné páry:
   dátum sobáša  Meno a priezvisko
1.   Ľubica Nagyová a Marek Pichonský
2.   Andrea Lahučká a Pavol Mikulášik
3.   Lucia Kutláková a Ján Kovác

 Folklórny súbor Matičiari a Klub dôchodcov

Organizáciu MS ako aj súbor Matičiari už 12 rokov vedie pani G. Horváthová. Rok 2009 bol veľmi dôležitý, pretože došlo k určitým zmenám. Organizácia MS nadviazala družbu s organizáciou MS v Chorvátsku, s mestečkom Osijek, ako aj s ich speváckou skupinou Matica Slovačka Osijek. Vystúpili u nás na folklórnych slávnostiach, kde bolo pozvaných ďalších päť súborov.
Ďalšou dôležitou zmenou bola výmena harmonikárky a prijatie nového harmonikára z Nitry, pána Petra Šillera. Súbor získal aj novú členku pani D. Gregušovú, ktorá sa prisťahovala do Čakajoviec a omladila súbor. V priebehu roku Matičiari vystupovali až 36 krát. Zúčastnil sa aj na nových podujatiach:
 • večierok poézie a prózy dvoch tvorcov z Nitry, pána Števku a Šišku
 • festival dychovej hudby spolu s JD z Lužianok v Hostiach
 • vernisáž ľudových umelcov v MS v Nitre
 • obecné dožinky v Zbehoch a Šuriankach
 • Janíkovský ohnivák v Janíkovciach
 • matičný festival v Janíkovciach
 • vatra zvrchovanosti v Dražovciach, Súlovciach a Janíkovciach
 • estrádne pásmo pri príležitosti otvorenia KD v Štitároch a Panej
 • večierok poézie „Bajzove Zbehy“
 • tradičné oslavy sv. Urbana v Nitre a Podhoranoch
 • Luciino čaro v Nitre
 • spoločná osla MDŽ s Jednotou dôchodcov z Lužianok a oslavy MDŽ v Hlohovci.
K najväčším podujatiam patrili:
 • 3. ročník folklórnych slávností v Čakajovciach, kde vystúpilo 5 súborov
 • stretnutie speváckych súborov „Spevom k srdcu“ v Rumanovej
 • folklórne slávnosti v Hostiach kde sa Matičiari stretli aj so súbormi s iného okresu
 • Podzoborské oberačková oslavy v Nitre.
Najväčší úspech súbor dosiahol s estrádnym pásmom s cigánkami, ktoré stvárňujú členky súboru M. Vargová a A. Martišková. Matičiari v tomto roku oslavovali 70. narodeniny svojich troch členov. Už tradične zorganizovali fašiangovú veselicu s pochovávaním basy vo viacerých obciach.

Roľnícke družstvo
Družstvo v roku 2009 hospodárilo na celkovej výmere 926,32 ha poľnohospodárskej pôdy. Obhospodarovaná pôdy družstva leží vo východnej lokalite okresu Nitra, celkom na ôsmych katastrálnych územiach: Čakajovce, Dražovce, Zbehy, Jelšovce, Lužianky, Šurianky, Mlynárce. Medziročne opätovne došlo k úbytku obhospodarovanej pôdy v súvislosti s výstavbou priemyselného parku SEVER.
Z celkovej výmery má PD vlastnú pôdu o výmere 16,0516 ha. Ostatnú má prenajatú od Biskupského úradu, od Slovenského pozemkového fondu a od fyzických osôb. Nájomný vzťah je zabezpečený nájomnými zmluvami na dobu 15 rokov. V rastlinnej výrobe sa družstvo zameriava na pestovanie obilnín, cukrovej repy, olejnín a krmovín. V živočíšnej výrobe sa družstvo špecializuje na chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Družstvu sa darilo zvyšovať úžitkovosť mlieka, čo evidentne dokazujú výsledky z kontroly úžitkovosti. PD postupne prekrížovalo pôvodný slovenský strakatý dobytok s holštajnsko-frízskym plemenom, za účelom zvýšenia podielu mliekového úžitkového typu.
K 31. 12. 2009 pracovalo na družstve 27 zamestnancov (24 členov), z toho 7 žien. Hospodársky rok 2009 bol ukončený so záporným hospodárskym výsledkom, ktorý bol adekvátny podmienkam, za akých sa tvoril. Rok 2009 poznačilo niekoľko okolností:
 • jeden z najťažších rokov v novodobej histórii SR
 • pokračovanie a vyvrcholenie globálnej finančnej a hospodárskej krízy
 • dôsledky vystupňovala kríza odbytová a cenová
 • nevýhodne nastavená spoločná agrárna politika EÚ deformuje trhové a podnikateľské prostredie, slovenskí poľnohospodári sú v porovnaní so západoeurópskymi kapitálovo poddimenzovaní a ťažšie znášajú dôsledky krízy, sú citlivejší na výkyvy nákupných cien svojich výrobkov
 • pokračujúci úpadok živočíšnej výroby
 • neustálym poklesom stavov hospodárskych zvierat sa rapídne znižuje spotreba a výroba kŕmnych zmesí a dochádza k prebytkom obilnín a kukurice
 • po bravčovom mäse do hlbokej krízy padla aj výroba mlieka a nadobudla celoeurópsky charakter
 • mohutné medzinárodné demonštrácie, národné protesty- Európska komisia zobrala na vedomie, ale jej reakcie neboli dostatočné (svojimi predchádzajúcimi rozhodnutiami do značnej miery stav vyvolali a čakali)
 • naša petičná akcia v agrosektore: zastaviť likvidáciu chovov HD, stanoviť minimálnu nákupnú cenu surového kravského mlieka na európskej úrovni, dosiahnuť vyššie zastúpenie u nás vyrobených potravín v obchodných reťazcoch
 • ďalšia výmena ministra pôdohospodárstva (štvrtý minister v štvrtom roku vládneho obdobia)
 • v roku 2009 je pozitívne, že národný doplatok k priamym platbám bol zabezpečený na maximálne možných 30 % (pre rok 2010 nemá byť nič)
 • boli síce vyplatené nové podpory na udržanie stavov dojníc, ale na pokrytie strát to nestačí
 • výrazné šetrenie na vstupoch pri zakladaní novej úrody.
Poľnohospodárske družstvo dosiahlo za rok 2009 celkové výnosy 1 258 520,99 Eur pri celkových nákladoch 1 365 534,5 Eur. Strata z hospodárenia: 107 014,46 Eur.
Plodina ha úroda
v t/ha
Pšenica 296,63 5,7
Jačmeň 218,41 5,3
Repka 107,9 2,56
Kukurica zrno 100,5 9,84
Cukrová repa 70,5 59,09
Mak 43,75 0,96

V medziročnom porovnaní bola vyššia úroda dosiahnutá len u kukurice. Rok 2009 bol z agronomického pohľadu priemerný a v porovnaní s rokom 2008, ktorý bol mimoriadne úrodný, to spôsobilo v medziročnom porovnaní u ostatných plodín výrazné zníženie úrod, hoci v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sú úrody vyrovnané.

Živočíšna výroba
V medziročnom porovnaní došlo k veľkému poklesu tržieb u mlieka, ktorého výroba je hlavnou náplňou a zdrojom tržieb na tomto úseku. Takisto pokračoval pokles cien mäsa HD a ošípaných.
Od začiatku roku 2009 postupne každý mesiac dochádzalo k znižovaniu nákupnej ceny mlieka. Z ceny 0,22 Eur/kg (6,63 Sk/kg) za január cena klesla až na 0,17 Eur/kg (5,12 Sk/kg) za jún 2009. Od júla cena veľmi pomaly stúpala, až v decembri dosiahla výšku 0,241 Eur/kg (7,26 Sk/kg). V priemere družstvo predávalo 1 kg mlieka za 0,1918 Eur/kg (5,78 Sk/kg). Nákupné ceny ani zďaleka nepokrývali výrobné náklady.
Produkčné ukazovatele na úseku živočíšnej výroby:
Priemerný počet kráv v ks 79,6
Dodávka mlieka do RAJO v kg 577 222
Tržby za mlieko v Eur 110 734,36
Priemerná ročná úžitkovosť na 1 ks v kg 7 160
Priemerná denná úžitkovosť v kg 23,47
Priem. realizačná cena v Eur/kg 0,1918
Tržby za zvieratá v Eur 64 126,90
Tržby ŽV spolu v Eur 174 861,26

Dodávka jatočných zvierat na bitúnok:
Kategória HZ Predaj v ks Predaj v kg Tržba v Eur Priem. cena v Eur/kg
Ošípané 362 42 718 53 901,34 1,26
Kravy 42 22 754 15 011,14 0,66
Jalovice 5 2 471 2 591,93 1,05
Teľce 49 5 525 7 549,60 1,37
V roku 2009 úsek mechanizácie pracoval dobre, z pohľadu zabezpečenia potrieb pre vlastné úseky RV a ŽV. Družstvo dosiahlo tržby vo výške 17 340,64 Eur za uskutočnené a vyfakturované služby.
V roku 2009 družstvo úspešne ukončilo realizáciu projektu v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 -2013, OS 1 Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva. Projekt bol nazvaný „Modernizácia skladovania, pozberovej úpravy zrnín a strojového parku na farme Čakajovce“. V roku 2009 bola realizovaná III. Etapa - stavebná časť v hodnote 171 055 Eur (5 153 165 Sk). Išlo o stavbu haly na uskladnenie zrnín a výmenu strešnej krytiny na pôvodnej hale.

Základná škola - školský rok 2008/2009

Pedagogický zbor:
1. trieda Mgr. Jana Civáňová
2. trieda PaedDr. Miroslava Kolárová
3. trieda Mgr. Mária Dobrovodská
4. trieda Mgr. Zuzana Kučerová
5. trieda Mgr. Miriama Plešová
6. trieda Mgr. Anna Schneiderová
7. trieda Ing. Soňa Paulovičová
8. trieda Mgr. Terézia Kitterová
9. trieda Mgr. Júlia Ivaničová
Výchovná poradkyňa: Ing. Soňa Paulovičová
Vychovávateľka: Viola Bojdová
Katechéti: Mgr. Peter Hayden
  Mgr. Anna Kudleyová

Prevádzkoví zamestnanci:

školník:
Štefan Greguš
upratovačky ZŠ: Hana Lazarová
  Dana Čentéšová
  Valéria Kudryová

Rada školy pri ZŠ s MŠ Čakajovce:

Predseda: Viola Bojdová
Členovia RŠ: Ing. Soňa Paulovičová za pedagogických pracovníkov
  Dana Čentéšová za správnych zamestnancov
  Ing. Pavol Kolár za rodičov
  Katarína Olejárová za rodičov
  Miroslav Čentéš za zriaďovateľa
  Ivan Šilhavý za zriaďovateľa

Žiaci sa venovali rekreačným aktivitám v stredu v popoludňajších hodinách: jesenné aranžovanie, varenie, zimné a jarné aranžovanie, Halloween party, zimné hry, stolný tenis, turistická vychádzka - Hydrocentrála Jelšovce, práca s počítačom. Súťaže: žiak IX. triedy Norbert Danišík sa zúčastnil okresného kola Matematickej olympiády (ZŠ Na Hôrke). Bol jediným úspešným riešiteľom z 24 žiakov. V krajskom kole tej istej súťaže bol tiež úspešným riešiteľom- získal 4. miesto. V okresnom kole Pytagoriády úspešne reprezentovali školu A. M. Lahučká - V. trieda a L. Čentéš - VI. trieda. Žiačka VII. ročníka Kristína Bojdová vyhrala súťaž v aranžovaní Adventného venca v Centre voľného času Domino v Nitre spomedzi 16 škôl.

O vlastnú literárnu tvorbu sa pokúsili žiaci VII. a IX. ročníka. Prezentovali ju v marci - Mesiaci knihy. Všetci žiaci sa zúčastnili viacerých aktivít - návštevy knižnice, besedy o knihách, čítacieho maratónu, atď. V marci bola škola usporiadateľom postupového kola v malom futbale. Naši žiaci skončili na 2. mieste (1. boli Alekšince, 3. Lefantovce). 11. marca 2009 osem žiakov z IX. ročníka absolvovalo celoplošné testovanie zo slovenského jazyka a matematiky s nasledovnou úspešnosťou:
 • slovenský jazyk a literatúra 52,5 % (slovenský priemer 61,3 %)
 • matematika 61,9 % (slovenský priemer 53 %).
Kultúrne programy:
Žiaci I. stupňa pripravili pod vedením svojich vyučujúcich krásny kultúrny program v októbri pre starších občanov a v máji ku Dňu matiek.
Kultúrne akcie:
V tomto školskom roku deti navštívili niekoľko divadelných predstavení a výstav. Predstavenie Veveričky v nitrianskom DAB navštívil I. až VI. ročník, predstavenie Statky zmätky navštívil VII. až IX. ročník. Takisto sa zúčastnili muzikálovo-baletného predstavenia Popolvár v Národnom divadle v Bratislave. Žiaci si boli pozrieť výstavu Gardénia a Mladý tvorca na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
S Medzinárodným dňom detí bolo spojených niekoľko akcií:
 • športovo-zábavné dopoludnie pre žiakov I. až IV. ročníka
 • pobyt v mestskom parku v Nitre pre žiakov V. až IX. ročníka
 • 12. 6. sa uskutočnil Deň polície na futbalovom štadióne v Nitre kde sa prišli pozrieť žiaci druhého stupňa.
 • 15.6. sa uskutočnil Protidrogový deň v Čakajovciach s praktickými ukážkami z činnosti polície, zásahových jednotiek, psovodov a pracovníkov centier prevencie.
 • 11.6. bolo 34 žiakov a 6 pedagógov na školskom výlete v Bojniciach.
Exkurzie:
Žiaci sa zúčastnili exkurzie do hvezdárne v Partizánskom a navštívili jaskyňu Svorada a Benedikta. Od 15. júna prebiehali práce na obnovení interiéru školy. Začalo sa s úpravou tried na prízemí. Správni zamestnanci školy brúsili a natierali parkety, maľovali steny, natierali školské lavice a stoličky. Oprava strechy bola zverená do rúk odborníkov. Na kompletnej oprave pracovali v období máj-jún 2009. Školský rok bol ukončený 30. júna 2009.
Materská škola - školský rok 2008/2009
Riaditeľka: Mária Danišíková
Učiteľka: Martina Tóthová
Školníčka: Daniela Lauková
Vedúca ŠJ: Iveta Krošláková
Kuchárka: Marta Antošová
Zoznam detí:
Samuel Barkóci Petra Magáthová
Ema Madová Jakub Godár
Martin Civáň Jana Lazárová
Jozef Lazár Tomáš Lazár
Michal Kutlák Lenka Madová
Simona Lipecká Sabína Bojdová
Terézia Krajčovičová Martin Bíro
Michal Lahučký Lukáš Lazár
Predškoláci:
Michal Bihári Marek Macho
Róbert Molnár Laura Gregušová
Marianna Lazárová Lukáš Lenghart
Zdenko Sedlák  

 

 • 29. 9. do MŠ prišlo filmové divadlo DÚHA s bábkovou hrou Mišo a jeho svet.
 • V októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším deti vystúpili s programom kde predviedli ľudové piesne a tance.
 • Mikuláš navštívili Materskú školu spolu s anjelom a čertom 6.12. Deti si preňho pripravili krátky program za ktorý dostali sladkú odmenu. 18.12. sa konala Vianočná besiedka pri rozsvietenom stromčeku.
 • 24. 2. 2009 sa v MŠ konal maškarný ples na ktorom deti tancovali, spievali a súťažili. 5. 3. deti navštívili Bábkové divadlo v Nitre kde si pozreli hru Budkáčik a Dubkáčik.
 • 10. 5. sme v kultúrnom dome oslavovali Deň matiek kde deti z MŠ vystúpili na Srdiečkovej slávnosti.
 • 1. 6. na MDD sa deti vybrali na výlet do Topoľčian.
Spoločné akcie s okolitými Materskými školami:
 • Šarkan a zvieratká z prírodných materiálov 27.10. 2008 v MŠ Lužianky
 • Maľované na sklo - Prebúdzanie jari 19. 3. 2009 v MŠ Lužianky
 • Putujeme za ľudovou piesňou 22. 4 v MŠ nové Sady
 • Športová olympiáda - skok, beh, hod 19. 3. v MŠ Lužianky
 • Evička nám ochorela 22. 6. v MŠ Zbehy
Ďalej sa deti zúčastnili na týchto akciách:
 • Tajomstvo knižnice - návšteva knižnice 16. 3.
 • Topenie Moreny a vítanie jari 1. 4.
 • Maľovanie veľkonočných vajíčok 6. 4.
 • Stavanie mája 30. 4.
 • Rozlúčka s predškolákmi sa uskutočnila 3. 7. 2009 na záhradnej slávnosti kde deti vystúpili s programom Z rozprávky do rozprávky.

 

Futbalové družstvo
4. septembra 2009 sa klub oficiálne premenoval z FK STAVEX ČAKAJOVCE na OFK ČAKAJOVCE (Obecný futbalový klub Čakajovce).
Úspechy klubu: V sezóne 2008/2009 sa futbalový klub stal víťazom III.A triedy a zároveň postúpil do II.A triedy - v júni 2009. Stal sa víťazom kvalifikácie a postúpil do hlavného halového vianočného turnaja, ktorý sa uskutočnil 27. až 28. decembra 2009. Skončil na peknom 4. mieste zo 47 mužstiev.

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -