2003

2733 | | |


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Starosta: Oskar Bíro
Zástupca: Milan Greguš
poslanci: Ing. Mária Bačínská
  Mgr. Mária Kukučková
  Miroslav Čentéš
  Jozef Chochula
  Štefan Krajanec
  Marián Látečka
  Milan Mako
  Miroslav Šupica

19. 9. 2003 bola Mgr. Marianna Bojdová zvolená za poslankyňu obecného zastupiteľstva, z ktorého odišiel poslanec Milan Mako. 17. 10. 2003 sa Milan Mako znovu stal poslancom obecného zastupiteľstva.
18. 12. 2003 sa novým poslancom stal Milan Gerši, ktorý vystriedal Mariána Látečku.

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Počet žiakov: 105/121

Vedenie školy:   riaditeľka Mgr. Jolana Kolárová

zástupca a výchovný poradca: Mgr. Ján Ďurďovič.

Pedagogický zbor:

1. trieda M. Prievozníková
2. trieda Mgr. Ľ. Scheibenreifová
3. trieda Mgr. M. Kukučková
4. trieda Mgr. A. Schneiderová
5. trieda Mgr. V. Žáčiková
6. trieda Mgr. Z. Sklenárová
7. trieda Z. Vogelová
8. trieda Ing. S. Paulovičová
9. trieda Mgr. M. Tantoš
netriedna učiteľka: M. Bittnerová
vychovávateľka: V. Bojdová
katechétka: A. Kudlejová

Podujatia: 

 • V septembri sa uskutočnila výstava „Plody jesene“ a súťaž vo výrobe svetlonosov. V októbri žiaci oslávili mesiac úcty k starším kultúrnym programom v KD. 
 • 14. 11. bol Deň otvorených dverí: rodičia sa mohli zúčastniť na vyučovaní, pre deti boli pripravené súťaže, spoločenské hry, filmy, futbalový zápas a „Mini plejbek šou“. 
 • 5. 12. žiaci oslávili Mikulášsky večierok v KD.
 • 24.2. mali karneval masiek. 
 • 9. 5. si pripomenuli Deň matiek hudobno- dramatickým pásmom.
 • 28. 6. sa uskutočnila Školská akadémia kde žiaci všetkých ročníkov predviedli svoj program: ľudové, trampské, moderné tance, ľudový spev, recitácie, „Uragán“ a kde sa uskutočnila rozlúčka deviatakov so školou. 
 • Žiaci sa zúčastnili školského a okresného kola Hviezdoslavovho Kubína, Matematickej olympiády, Pytagoriády, Chemickej a Fyzikálnej olympiády, na ktorých obsadili popredné miesta v okresnom kole.
 • Zúčastnili sa na majstrovstvách okresu v atletike družstiev, v hádzanej žiakov, majstrovstvách kraja v atletike ZŠ, na Olympiáde detí a mládeže „Kalokagatia“ s medzinárodnou účasťou, kde dosiahli významné úspechy pod vedením Mgr. J. Ďurďoviča. 
 • Bolo klasifikovaných 105 žiakov, 103 postúpilo do vyšších ročníkov. 
 • 1.-2. júla deti navštívili Bojnický zámok, ZOO a prehliadku veteránov.
MATERSKÁ ŠKOLA

Počet mladších detí: 6
Počet predškolákov: 14

Personálne obsadenie:

Riaditeľka: Anna Tĺčiková
Učiteľka: Mária Danišíková
Školníčka: Daniela Lauková
 • 18. októbra si deti pripomenuli Mesiac úcty k starším. Spoločne so školákmi a s ľudovým súborom „Matičiar“ vystúpili v KD s ľudovými piesňami a tancami. 
 • Mikuláša pozdravili 7. decembra veselým programom v KD a príchod Vianoc oslávili spievaním kolied pod stromčekom. 

Január 2004 priniesol veľa zmien v našej Materskej škole. Na žiadosť rodičov miestny Obecný úrad zriadil ďalšiu triedu pre deti vo veku od 3 do 4 rokov. V počte detí došlo k nasledovnej zmene:

Mladšia veková skupina: 10
Staršia veková skupina: 18

Nastali aj personálne zmeny. Novou riaditeľkou sa stala Mária Danišíková a učiteľkami Mgr. Lenka Kisá a Anna Tĺčiková. Nová riaditeľka bola zvolená školskou radou v novembri 2003 a menovaná k 2. 1. 2004.

 • 25. februára deti navštívili predstavenie Bambuľka a Zvonček v Bábkovom divadle v Nitre. 
 • Karneval oslavovali 24. februára. Sekcia výtvarnej výchovy, členkou ktorej je aj riaditeľka našej MŠ, zorganizovala pre Materské školy v okrese Nitra prehliadku detskej tvorivosti s témou „Zhotovme si karnevalovú masku“. Našu škôlku v nej reprezentovala malá „srdiečková víla.“ 
 • 9. mája si deti pripomenuli Deň matiek vystúpením v KD. 
 • Vo februári 2003 uverejnili v detskom časopise Vrabček príspevok detí našej MŠ „Zdravé jabĺčka. Ich práca bola pripomienkou, že v čakajovskej škôlke majú ovocný deň každú stredu. 
 • MDD deti začali návštevou miestneho Poľnohospodárskeho družstva, nasledovali súťaže spoločne so školákmi 1. až 4. triedy ZŠ. 
 • Na záver školského roku, 27. júna, sa deti lúčili nielen s predškolákmi, ale aj so svojou učiteľkou, pani Tĺčikovou. Na slávnosti sa stretli bývalé a súčasné kolegyne, rodina a priatelia pani Tĺčikovej.
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

Výsledky rastlinnej výroby v roku 2003 boli veľmi ovplyvnené dôsledkami katastrofálneho sucha. Na jeseň roku 2002 bolo zasiatych 300 ha pšenice ozimnej, 90 ha repky ozimnej a 10 ha triticale. Hoci osevy boli založené dobre, mrazy v mesiaci februári rozhodli o ich ďalšom osude, pričom z výmery pšenice sa muselo vyorať 50 ha a celá výmera repky. Vykonaný bol náhradný osev slnečnice.

Plodina výmera v ha výnos v t/ha produkcia v t
Pšenica ozimná 250 4,2 1 050
Jačmeň jarný 230 3,8 847
Kukurica na zrno 100 5,5 550
Triticale 10 4,0 40
Slnečnica 165 2,77 457
Cukrová repa 90 35,18 3 566

Tržby v rastlinnej výrobe: 18 017 682 Sk.

Aj napriek nepriaznivému vývoju počasia, katastrofálnemu suchu a nemožnosti zavlažovania plodín, PD vyrobilo dostatočné množstvo krmiva pre hovädzí dobytok. Vyrobených bolo 2000 ton kukuričnej siláže, 501 ton lucernovej siláže, dostatok lucernového sena, kŕmnej a stelivovej slamy. Cestou ministerstva pôdohospodárstva bolo možné požiadať o finančnú výpomoc pre zníženie strát následkom sucha, kde PD vyčíslilo škodu na 100 000 Sk, z nej však dostalo len 13 600 Sk. PD sa nedarilo plniť úlohy ani na úseku živočíšnej výroby z objektívnych príčin, hlavne pri výrobe mlieka a mäsa ošípaných speňažovaním za 1 kg pri predaji. Dodaných bolo 719 315 litrov mlieka do RAJO Bratislava, pridelenú kvótu družstvo splnilo na 100,9 %.

Živočíšna výroba

Priem. ročná úžitkovosť na kravu v litroch: 5 878 litrov
Priem. úžitkovosť na deň a kravu v litroch: 16,86 litra
Priem. prírastok hovädzieho dobytka v kg: 0,82
Priem. odstav ciciakov na 1 prasnicu v ks: 17,67
Priem. odchov teliat na 100 ks kráv v ks: 81,5
Priem. stav kráv: 130 ks
Priem. stav prasníc: 59,3 ks
Počet odstavčiat: 1044 ks
Počet ošípaných dodaných na mäso: 1779 ks
Tržby živočíšnej výroby: 15 696 113 Sk

PD kúpilo 11 ks prasničiek zo šľachtiteľského chovu PD Nové Sady a 1 122 ks odstavčiat.

Detský rómsky folklórny súbor DETI VETRA
 • 28. februára 2003 sa Deti vetra už druhýkrát zúčastnili na Fašiangoch v Nitre. 
 • 8. apríla sa v Čakajovciach konalo podujatie pod názvom Deň Rómov. Účelom tejto akcie bolo spomenúť si na všetkých Rómov, rozprávať sa o rómskej histórii, spievať rómske piesne a tancovať. 
 • 5. júla sa v našej obci uskutočnil hudobný festival „Kultúra nás spája“ na ktorom vystúpili hudobné skupiny a folklórne súbory:
  ľudová kapela Mariana Machu z Jelšoviec
  „Čakajovské trio“ Jozefa Biháriho 
  hudobná skupina „Šani“ z Lužianok hudobná skupina „Rómeo“ z Bánoviec nad Bebravou 
  hudobná skupina „Terne Čháve“ z Čakajoviec 
  hudobná skupina „Kmeťovci“ z Rajčian 
  hudobná skupina „Gypsy Suno“ z Oslian 
  a Deti vetra.
  Festival sa konal na futbalovom ihrisku a skončil sa rómskym plesom na ktorom sa vystriedali všetky skupiny. 
 • 16. augusta sa v Čakajovciach uskutočnil rómsky futbalový turnaj ROMACUP. Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev z okolitých obcí, čakajovský tím si vybojoval prvé miesto. 
 • Deti vetra nechýbali ani tento rok na Detskej folklórnej Nitre 22. až 25. augusta, ani na podujatí Palánok v Nitre 20. októbra.
Klub dôchodcov

Aj v tomto roku súbor „Matičiar“ pripravil fašiangovú veselicu spojenú s pochovávaním basy. Okrem našej obce vystúpil aj v Šuriankach, Jelšovciach, Zbehoch a Lužiankach. Členovia klubu sa zúčastnili viacerých akcií, ako bolo stretnutie dôchodcov v obciach Malé Ripňany, Svätoplukovo, Podhájska, oslava „Leta na dedine“ v Lužiankach, oslava Dňa matiek, mesiaca Úcty k starším v Čakajovciach, Lužiankach a Rišňovciach. Navštívili kúpele Chalmová, kde návštevníkom spríjemnili pobyt svojím hudobným programom. Pripravili oslavu životného jubilea členovi súboru p. Michalčíkovi k jeho 70-tke. Na záver roku usporiadali posedenie dôchodcov pri jedličke.

ERKO

V tomto roku navštevovalo eRko 30 detí.

 • V pôstnom období sa pravidelne modlili detské krížové cesty a na Veľkú noc si pripravili oslavy vzkriesenia.
 • V máji vystúpili s kultúrnym programom na oslavách Dňa matiek, kde aj vlastnoručne zhotovili darčeky.
 • V júni oslavovali Deň radosti na nitrianskej Kalvárii. 
 • V septembri sa konala opekačka, v októbri svojím vystúpením pokračovali v tradícii osláv pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a znovu navštívili Rajeckú Lesnú. 
 • V novembri zapálili sviečky za nenarodené deti. Koncom decembra sa konal 9. ročník Dobrej noviny a na Vianoce Jasličková slávnosť.