Súpis chovateľov ošípaných

2551 | | |

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, ako vecne a miestne príslušná správa v zmysle § 8 ods.3 a § 16 ods.7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení žiada o súčinnosť pri súpise obyvateľov/chovateľov ošípaných v súvislosti s africkým morom ošípaných.

Táto súčinnosť je potrebná v súvislosti s nepriaznivou situáciou afrického moru ošípaných. Zoznam chovateľov ošípaných je potrebný pri riešení nákazovej situácie, inšpektormi RVPS a príslušnou protinákazovou komisiou.
Ďalšie informácie si môžete pozrieť v nasledovných dokumentoch:

pdf Žiadosť o súčinnosť pri súpise chovateľov ošípaných
pdf Minimálne požiadavky biologockej bezpečnosti
pdf Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat
pdf Registrácia chovu
pdf Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu