Priznanie k dani

1386 | | |

Obecný úrad Čakajovce pripomína všetkým vlastníkom nehnuteľností, ktorým nastali zmeny v daňovom priznaní, aby do 31.01.2020 nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.
Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane a priznanie podpísať. Ak príslušné priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, zníženie dane alebo oslobodenie od dane sa pri vyrubení dane zohľadní tomu spoluvlastníkovi, ktorý spĺňa podmienku na zníženie dane alebo oslobodenie od dane.

Údaje pre vyplnenie priznania získa daňovník z listu vlastníctva k nehnuteľnosti alebo z rozhodnutia Obecného úradu Čakajovce alebo z rozhodnutia stavebného úradu alebo z iného rozhodnutia na základe, ktorého došlo k zmene vlastníckych práv.

Ďalšie informácie si môžete pozrieť v nasledovných dokumentoch:
pdf Informácie na podanie príslušného daňového priznania
pdf Formuláre jednotlivých daňových priznaní