Zverejnenie povinných písomnosti potrebné k voľbám do orgánov samosprávy a do orgánov samosprávnych krajov v zmysle Zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §169.
pdf Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
pdf Výpis uznesenia z tretieho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čakajovciach
pdf E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie
pdf Zverejňovanie písomností k voľbám do orgánov samosprávy a do orgánov samosprávnych krajov na podmienky obce Čakajovce
pdf Oznámenie obce Čakajovce o počte obyvateľov