Voľby do VUC 2022

5730 | | |

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022
 
voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v Čase pandémie neustanoví inak.


Ďalšie informácie si môžete pozrieť v nasledovných dokumentoch:  
 
word Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov
word Voľby do orgánov samosprávnych krajov