Dom seniorov Machulince

1043 | | |

Dom seniorov Machulince, n. o., poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu službu v nepretržitej prevádzke v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 
V súčasnosti, z dôvodu voľných miest pre prijímateľov sociálnych služieb, máme možnosť umiestnenia nových klientov - cieľovou skupinou sú fyzické osoby odkázané na pomoc inej osoby z dôvodu veku alebo zdravotného stavu v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. pre druh sociálnej služby zariadenie pre seniorov.


Ďalšie informácie si môžete pozrieť v nasledovnom dokumente:  

pdf List DS Machulince, n.o