Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s.

2538 | | |

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike vyzýva vlastníkov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2022

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom
v súlade s § 11 zákona o energetike vstúpi na dotknuté pozemky.
Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najneskôr 10.12.2021 a zároveň predložiť návrh rozsahu a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavu stromov a iných porastov na nehnuteľnosti a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.

Ďalšie informácie si môžete pozrieť v nasledovnom dokumente:  

pdf Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s..