Súpis chovateľov ošípaných

1555 | | |

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, ako vecne a miestne príslušná správa v zmysle § 8 ods.3 a § 16 ods.7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení žiada o súčinnosť pri súpise chovateľov ošípaných neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“).

Táto súčinnosť je potrebná v súvislosti s nepriaznivou situáciou Afrického moru ošípaných. Zoznam chovateľov ošípaných je potrebný pri riešení nákazovej situácie, inšpektormi RVPS a príslušnou protinákazaovou komisiou. Ďalšie informácie si môžete naštudovať v nasledovných dokumentoch:

pdf Žiadosť o súčinnosť pri súpise chovateľov ošípaných neevidovaných v CEHZ v Žiline
pdf Poučenie pri porušení zákona 39/2007 Z. z.
pdf Registrácia chovu
pdf Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

xls Zoznam neregistrovaných chovateľov v obci