Zrušenie veterinárnych opatrení – vtáčia chrípka

1068 | | |

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra (ďalej len "RVPS Nitra") príslušná podľa $ 8 ods.3 písm. e) a $ 17 ods.3 zákona NR SR (39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ruší veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat.

Tieto opatrenia boli vydané pod č. 70/2020/3 a č. 70/2020/3 zo dňa 09.01.2020 RVPS Nitra v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy v drobnochove - v pásme dohľadu v katastrálnom území obci: Zbehy a Čakajovce okres Nitra.

Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť v nasledovných dokumentoch:

pdf Veterinárne opatrenie č. 70/2020/2

pdf  Veterinárne opatrenie č. 70/2020/3