Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

2423 | | |

Obecné zastupiteľstvo v Čakajovciach, na svojom 2. mimoriadnom zasadnutí, uznesením č. 8/2021, zo dňa 05.05.2021 schválilo vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Čakajovce.
Termín voľby hlavného kontrolóra obce Čakajovce je stanovený na 25.06.2021, podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby a náležitosti prihlášky potrebné k voľbe hlavného kontrolóra obce si môžete pozrieť v nasledovnom dokumente.

Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce na nasledujúce funkčné obdobie