Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

711 | | |

V zmysle § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Čakajovce zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnychodpadov.
Podrobnejšie informácie ohľadom vytriedenia odpadov si môžete v nasledovnom dokumente:


word Úroveň vytriedenia odpadov