Formuláre

Dokumenty

3860 | | |

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja(PHSR) Nitrianskeho samosprávneho kraja(NSK) 2016-2022

Program HSR NSK 2016 – 2022 je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy v oblasti regionálneho rozvoja. PHSR NSK 2016 – 2022 je strednodobý strategický dokument, spracovaný na obdobie 7 rokov, ktorý na základe poznania aktuálnej situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v Nitrianskom kraji stanovuje strategické ciele a priority rozvoja.
Viac informácií si môžete pozrieť v nasledovných dokumentoch:

word Program HSR NSK 2016 – 2022


word Záverečné stanovisko PHSR NSK 2016 - 2022

 

Verejná vyhláška

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o prerušení konania vo veci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu “Príprava strategického parku Nitra - objekt SO 701“. Viac informácií si môžete pozrieť v nasledovnom dokumente:

word Verejná vyhláška (Vec: Rozhodnutie o prerušení konania)

 

Automotive Nitra Project - Fáza 2

Obec Čakajovce po dohode a v spolupráci Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o oznamuje spoločné verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti "Automotive Nitra Project - Fáza 2" Viac informácií v nasledovnom dokumente:

word Pozvánka na spoločné verejné prerokovanie

 

Obec Čakajovce Vám oznamuje, že v zmysle $ 34 ods. I zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, opätovne zverejňuje správu o hodnotení navrhovanej činnosti "Automotive Nitra Project - Fáza 2" navrhovateľa, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o, Vysoká 2/B 8ll 06 Bratislava:

word Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení navrhovanej činnosti

 

Obec Čakajovce, ako dotknutá obec v zmysle $ 33 ods. I zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť, opätovne zverejňuje správu o hodnotení navrhovanej činnosti "Automotive Nitra Project - Fáza 2" navrhovateľa, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o, Vysoká 2/B 8ll 06 Bratislava:

word Informovanie verejnosti o zverejnení správy o hodnotení navrhovanej činnosti

 

Automotive Nitra Project - Fáza 2 - Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. - Záverečné zhrnutie
Účelom tejto správy o hodnotení je poskytnúť dodatočné informácie k informáciám uvedených v zámere na základe Rozsahu hodnotenia vydaným príslušným orgánom č. 4783/2013-3.4/pl zo dňa 17. 05. 2016 a pripomienok dotknutých obcí, dotknutých orgánov rezortných orgánov a verejnosti.

word Automotive Nitra Project - Fáza 2 - Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. - Záverečné zhrnutie

Zverejnené dňa: 22. 08. 2016

 

Vybudovanie strategického parku Nitra

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. $ 7 zákona č.282/12015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "zákon o vyvlastňovaní") v súlade s ust. $ 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva v k.u. Čakajovce k pozemkom pre stavbu:

"Vybudovanie strategického parku" k.ú. Mlynárce, Zobor, Drážovce, Lužianky, Zbehy, Čakajovce.


word Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

 

Mestský úrad v Nitre, Útvar hlavného architekta, Referát dopravného urbanizmu a inžinieringu vydal verejnú vyhlášku, v ktorej Oznamuje začatie stavebného konania s upustením od ústneho rokovania a miestneho zisťovania.

word Oznámenie stavebne konanie

 

VZN

6215 | | |

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

 

V tejto sekcii budú uverejňované Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré priebežne vydáva obecný úrad Čakajovce.

 

2022

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čakajovce (zverejnené 15.8.22)

2021

word Dodatok č. 12/2021 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 o hazardných hrách na území Obce Čakajovce

2020

word Dodatok č. 11/2020 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 6 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Čakajovce

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 5 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Čakajovce

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 4 o o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste (zabezpečenie verejného poriadku)

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 3 o organizácii miestneho referenda

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 2 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čakajovce

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čakajovce

2019

word Dodatok č. 10/2019 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Čakajovce

word Dodatok č. 9/2019 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čakajovce

2018

word Dodatok č. 8/2018 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

2017

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čakajovce

word Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čakajovce

word Dodatok č. 7/2017 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

2016

word Dodatok č. 6/2016 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čakajovce

word Návrh všeobecného záväzného nariadenia č. 2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čakajovce

2015

word Dodatok č. 5/2015 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 4 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čakajovce

 

word Záväzná časť k VZN č. 3/2015 Zásady a regulatívy územného rozvoja UPN obce Čakajovce - Zmeny a doplnky č.1

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Čakajovce - Zmeny a doplnky č.1

 

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Čakajovce

 

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce Čakajovce

2014

word Dodatok č.1/2014 k VZN č. 2/2014

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

word Dodatok č. 4/2014 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Smernica o určení cien, postupu a podmienok za prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Čakajovce č. 1/SM/2014

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 

2013

word Dodatok č.3/2013 k VZN č. 2/2009

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 5 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 4 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania

word Príloha č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/ 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 3/2013 bolo zrušené.

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 1 ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Čakajovce“

word Príloha č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/ 2013

word Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov obce Čakajovce

 

2012

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 4 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 3 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 1/2012 o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev na území obce Čakajovce

 

2011

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čakajovce

 

2009

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2/2009 o určení výšky dotácie pre dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 1/2009 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

2008

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov obce Čakajovce

 

2007

word Všeobecné záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 1/2007 Obce Čakajovce o pohrebníctve

 

2006

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č.3/2006 o niektorých podmienkach držania psov

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2/2006 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty

Formuláre

6088 | | |

Žiadosti a povolenia

V poslednej dobe začala väčšina internetových prehliadačov blokovať sťahovanie office dokumentov. Je to z dôvodu chránenia užívateľa pred potenciálnym stiahnutím infikovaného dokumentu. Kým sa nám podarí nájsť nejaké vhodné riešenie, tak dovtedy môžete napísať email na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a zašleme Vám potrebný dokument.
Ďakujeme za pochopenie :).

word Splnomocnenie
word Čestné vyhlásenie
word Ohlásenie drobnej stavby
word Oznamovacia povinnosť k dani za psa
word Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
word Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
word Návrh na rozhodnutia o umiestnení stavby
word Príloha č.1 k VZN o miestnych daniach- Oznámenie daňovej povinnosti za ubytovanie
word Príloha č.2 k VZN o miestnych daniach - Hlásenie o počte ubytovaných

 

word Žiadosť na zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad a stavebný odpad
word Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad a stavebný odpad
word Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
word Žiadosť na vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb - ambulantný predaj
word Žiadosť o súhlas na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
word Žiadosť o povolenie na zriadenie vodnej stavby – studne
word Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie MK – rozkopávkové povolenie
word Žiadosť o vystavenie duplikátu matričného dokladu
word Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby
word Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k vyňatiu pôdy z PPF

 

word Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z.
word Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
word Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
word Žiadosť o súhlas na výrub dreviny
word Oznámenie výrubu drevín
word Zásady Obce ČAKAJOVCE o vybavovaní sťažností

 

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -