Formuláre

6088 | | |

Žiadosti a povolenia

V poslednej dobe začala väčšina internetových prehliadačov blokovať sťahovanie office dokumentov. Je to z dôvodu chránenia užívateľa pred potenciálnym stiahnutím infikovaného dokumentu. Kým sa nám podarí nájsť nejaké vhodné riešenie, tak dovtedy môžete napísať email na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a zašleme Vám potrebný dokument.
Ďakujeme za pochopenie :).

word Splnomocnenie
word Čestné vyhlásenie
word Ohlásenie drobnej stavby
word Oznamovacia povinnosť k dani za psa
word Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
word Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
word Návrh na rozhodnutia o umiestnení stavby
word Príloha č.1 k VZN o miestnych daniach- Oznámenie daňovej povinnosti za ubytovanie
word Príloha č.2 k VZN o miestnych daniach - Hlásenie o počte ubytovaných

 

word Žiadosť na zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad a stavebný odpad
word Žiadosť o odpustenie poplatku za komunálny odpad a stavebný odpad
word Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
word Žiadosť na vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb - ambulantný predaj
word Žiadosť o súhlas na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
word Žiadosť o povolenie na zriadenie vodnej stavby – studne
word Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie MK – rozkopávkové povolenie
word Žiadosť o vystavenie duplikátu matričného dokladu
word Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby
word Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k vyňatiu pôdy z PPF

 

word Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z.
word Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
word Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
word Žiadosť o súhlas na výrub dreviny
word Oznámenie výrubu drevín
word Zásady Obce ČAKAJOVCE o vybavovaní sťažností