VZN

VZN

6215 | | |

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

 

V tejto sekcii budú uverejňované Všeobecne záväzné nariadenia, ktoré priebežne vydáva obecný úrad Čakajovce.

 

2022

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čakajovce (zverejnené 15.8.22)

2021

word Dodatok č. 12/2021 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 o hazardných hrách na území Obce Čakajovce

2020

word Dodatok č. 11/2020 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 6 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Čakajovce

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 5 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Čakajovce

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 4 o o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste (zabezpečenie verejného poriadku)

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 3 o organizácii miestneho referenda

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 2 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Čakajovce

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čakajovce

2019

word Dodatok č. 10/2019 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Čakajovce

word Dodatok č. 9/2019 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čakajovce

2018

word Dodatok č. 8/2018 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

2017

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čakajovce

word Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čakajovce

word Dodatok č. 7/2017 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

2016

word Dodatok č. 6/2016 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čakajovce

word Návrh všeobecného záväzného nariadenia č. 2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čakajovce

2015

word Dodatok č. 5/2015 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Všeobecné záväzné nariadenie č. 4 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čakajovce

 

word Záväzná časť k VZN č. 3/2015 Zásady a regulatívy územného rozvoja UPN obce Čakajovce - Zmeny a doplnky č.1

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Čakajovce - Zmeny a doplnky č.1

 

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Čakajovce

 

word Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach obce Čakajovce

2014

word Dodatok č.1/2014 k VZN č. 2/2014

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

word Dodatok č. 4/2014 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Smernica o určení cien, postupu a podmienok za prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Čakajovce č. 1/SM/2014

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 

2013

word Dodatok č.3/2013 k VZN č. 2/2009

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 5 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 4 o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania

word Príloha č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 4/ 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 3/2013 bolo zrušené.

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 1 ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu obce Čakajovce“

word Príloha č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/ 2013

word Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov obce Čakajovce

 

2012

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 4 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 3 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2 - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 1/2012 o povolení zvláštneho užívania miestnych komunikácií a iných verejných priestranstiev na území obce Čakajovce

 

2011

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Čakajovce

 

2009

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2/2009 o určení výšky dotácie pre dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čakajovce

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 1/2009 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

2008

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 3/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov obce Čakajovce

 

2007

word Všeobecné záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 1/2007 Obce Čakajovce o pohrebníctve

 

2006

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č.3/2006 o niektorých podmienkach držania psov

word Všeobecne záväzné nariadenie obce Čakajovce č. 2/2006 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -