Dokumenty

3722 | | |

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja(PHSR) Nitrianskeho samosprávneho kraja(NSK) 2016-2022

Program HSR NSK 2016 – 2022 je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy v oblasti regionálneho rozvoja. PHSR NSK 2016 – 2022 je strednodobý strategický dokument, spracovaný na obdobie 7 rokov, ktorý na základe poznania aktuálnej situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v Nitrianskom kraji stanovuje strategické ciele a priority rozvoja.
Viac informácií si môžete pozrieť v nasledovných dokumentoch:

word Program HSR NSK 2016 – 2022


word Záverečné stanovisko PHSR NSK 2016 - 2022

 

Verejná vyhláška

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o prerušení konania vo veci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu “Príprava strategického parku Nitra - objekt SO 701“. Viac informácií si môžete pozrieť v nasledovnom dokumente:

word Verejná vyhláška (Vec: Rozhodnutie o prerušení konania)

 

Automotive Nitra Project - Fáza 2

Obec Čakajovce po dohode a v spolupráci Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o oznamuje spoločné verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti "Automotive Nitra Project - Fáza 2" Viac informácií v nasledovnom dokumente:

word Pozvánka na spoločné verejné prerokovanie

 

Obec Čakajovce Vám oznamuje, že v zmysle $ 34 ods. I zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, opätovne zverejňuje správu o hodnotení navrhovanej činnosti "Automotive Nitra Project - Fáza 2" navrhovateľa, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o, Vysoká 2/B 8ll 06 Bratislava:

word Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení navrhovanej činnosti

 

Obec Čakajovce, ako dotknutá obec v zmysle $ 33 ods. I zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť, opätovne zverejňuje správu o hodnotení navrhovanej činnosti "Automotive Nitra Project - Fáza 2" navrhovateľa, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o, Vysoká 2/B 8ll 06 Bratislava:

word Informovanie verejnosti o zverejnení správy o hodnotení navrhovanej činnosti

 

Automotive Nitra Project - Fáza 2 - Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. - Záverečné zhrnutie
Účelom tejto správy o hodnotení je poskytnúť dodatočné informácie k informáciám uvedených v zámere na základe Rozsahu hodnotenia vydaným príslušným orgánom č. 4783/2013-3.4/pl zo dňa 17. 05. 2016 a pripomienok dotknutých obcí, dotknutých orgánov rezortných orgánov a verejnosti.

word Automotive Nitra Project - Fáza 2 - Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. - Záverečné zhrnutie

Zverejnené dňa: 22. 08. 2016

 

Vybudovanie strategického parku Nitra

Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. $ 7 zákona č.282/12015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "zákon o vyvlastňovaní") v súlade s ust. $ 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva v k.u. Čakajovce k pozemkom pre stavbu:

"Vybudovanie strategického parku" k.ú. Mlynárce, Zobor, Drážovce, Lužianky, Zbehy, Čakajovce.


word Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

 

Mestský úrad v Nitre, Útvar hlavného architekta, Referát dopravného urbanizmu a inžinieringu vydal verejnú vyhlášku, v ktorej Oznamuje začatie stavebného konania s upustením od ústneho rokovania a miestneho zisťovania.

word Oznámenie stavebne konanie