Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým záujemcom, ţe verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Čakajovce“ sa rozhodol zrušiť vsúlade s § 57 odsek 2. Zákona overejnom obstarávaní, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemoţno vo verejnom obstarávaní pokračovať.Verejný obstarávateľ po odstránení identifikovaných nedostatkov vzadávacej dokumentácii, bude verejné obstarávanie opakovať.

Viac ako hocikedy predtým je teraz dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás všetkých. Či už v súkromnom živote, keď sa naozaj musíme správať zodpovedne a chrániť svoje zdravie, ale aj v ostatných oblastiach každodenného života, ktorý sa momentálne zúžil najmä na naše domácnosti.

Informácia o zrušení výzvy na predloženie ponuky:

Informácia o zrušení VO