Verejné obstarávanie 2018

1565 | | |

Profil verejného obstarávateľa za rok 2018

Obec Čakajovce v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňuje v tomto profile zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nad 1000 EUR:

 

Číslo Dátum zverejnenia Meno účastníka Názov zákazky Príloha
4. 30.11.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Čakajovce-kanalizácia-aktualizácia príloha01 príloha02
3. 03.09.2018 EKO-BAU spol. s.r.o. Kontajnerová zostava príloha01 príloha02
2. 12.07.2018 NOVAFENZ Oplotenie cintorína -2. etapa príloha01 príloha02
1. 02.02.2018 SGS Assets s.r.o. Jednoduché pozemkové úpravy pri železnici príloha01 príloha02

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

 

V zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňujeme súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých cena je vyššia ako 1000 EUR: