Verejné obstarávanie 2019

2424 | | |

Profil verejného obstarávateľa za rok 2019

Obec Čakajovce v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňuje v tomto profile zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nad 1000 EUR:

 

Číslo Dátum zverejnenia Meno účastníka Názov zákazky Príloha
7. 12.12.2019 VODOSTAV PLUS, s.r.o. Technická vybavenosť pre 12 rodinných domov – Čakajovce, okres Nitra príloha01
príloha02
6. 15.10.2019 Emil Klepanec Havarijný stav elektroinštalácie ZŠ s MŠ Čakajovce príloha01
príloha02
5. 06.09.2019 S-stav s.r.o. Dobudovanie chodníkov v obci príloha01
príloha02
4. 21.08.2019 S-stav s.r.o.  Oprava strechy na OÚ a dome príloha01
príloha02
3. 30.05.2019 V-architekt s.r.o.  Obnova parku - zóny oproti OÚ príloha01
príloha02
2. 27.04.2019 DIMI max, s.r.o.  Rekonštrukcia učební príloha01
príloha02
1. 18.04.2019 CESTY A STAVBY, s.r.o.  Spomaľovací prah príloha01
príloha02

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

 

V zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňujeme súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých cena je vyššia ako 1000 EUR: