Poloha a príroda obce Čakajovce

Obec leží na pravostrannej nive rieky Nitry v Podunajskej nížine. Podľa počtu obyvateľov sme 843. obec na Slovensku. Čakajovce sú poľnohospodárskou obcou ležiacou 10 km severozápadne od Nitry v západoslovenskom kraji. Rozloha obce je 5,78 km2 aj s chotárom.

 mapka

Okolité dediny:
severovýchodne susediace: Jelšovce
severozápadne susediace: Šurianky
južne susediace : Lužianky
juhovýchodne susediace: Dražovce
západne susediace: Zbehy
Geografické pomery
Obec Čakajovce leží v Podunajskej nížine. Relatívne výškové rozdiely v katastri obce nepresahujú niekoľko desiatok metrov. Obec Čakajovce sa nachádza v nadmorskej výške 146 metrov nad morom v Podunajskej nížine na naplaveninách rieky Nitry. Územie je charakterizované dvomi morfologickými útvarmi. Je to niva rieky Nitry a niva Perkovského potoka. Pahorkatinu tvoria prevažne spraše, a hlavne bola modelovaná činnosťou vetra. Reliéf obce je jednotvárny a plochý. Relatívne výškové rozdiely v katastri obce nepresahujú niekoľko desiatok metrov. Východne od obce začína Tribečské pohorie s vrchmi Zobor (588m) a Žibrica (617 m). Západne začína Nitrianska pahorkatina okolo 250 metrov nad morom.

Klimatické pomery
Klíma Čakajoviec patrí do oblasti nížinnej klímy s miernou inverziou teplôt, viac-menej suchej, prevažne teplej. Priemerná ročná teplota je 9,7 oC. Na záujmovom území naprší v priemere 650 – 700 mm zrážok na 1 meter štvorcový za rok.
Najvyššia teplota : 38 oC v roku 1999
Najnižšia teplota : -30 oC v roku 1928
Priemerný počet tropických dní v roku : 16,0
Priemerný počet letných dní v roku : 68,6
Priemerný počet mrazových dní v roku : 92,4
Priemerný počet ľadových dní v roku : 26,9

Priemerné teploty:
Január Apríl August December
- 1,5 až 4 oC 10 až 12 oC 33 až 38 oC 3 až - 3 oC

Hydrologické pomery
Riečna sieť zahŕňa:
- časť Perkovského potoka na západnej hranici obce
- úsek potoka Dobrotka na východnej hranici obce
- približne 2,5 km dlhý úsek rieky Nitry na juhovýchode. Niektoré úseky rieky Nitry patria k veľmi znečisteným tokom – sú zaradené do 4. stupňa znečistenia
Obec Čakajovce vznikla ako sídlo rybárov Nitrianskeho hradu. Toto miesto bolo pre rybolov mimoriadne vhodné. Z listiny z roku 1401 vieme, že tu postavili vtedy hrádze pre dve väčšie nádrže dažďovej vody, ktoré sa však do dnešnej doby nezachovali. Znečistenie rieky Nitry v prevažnej miere zapríčiňujú chloridy zo severných okresov , ale aj naši občania majú na tom svoj podiel viny, čo mi je veľmi ľúto.
Čakajovce sú poľnohospodárska obec, ležiaca na pravej strane nivy rieky Nitry. Pôdy patria medzi úrodné pôdy a sú základom rozvinutého poľnohospodárstva. Pôdy sú reprezentované hnedo zemami a nivnými pôdami.

Rastlinstvo
Územie Čakajoviec bolo poľnohospodárskou činnosťou veľmi pozmenené. Pôvodne vŕbovo – topoľové lužné lesy boli takmer celkom odstránené a premenené na polia a lúky. V okolí toku rieky môžeme nájsť rôzne druhy vŕb, napr.: vŕba biela, vŕba krehká a iné. Priamo v obci sa vyskytujú aj mnohé importované druhy drevín, napr. tuja západná, sofora japonská, hlošina úzkolistá, tavoľa kalinolistá. Pamätník z 1. a 2. svetovej vojny je obkolesený udržiavaným strihaným plotom z krušpánu vždy zeleného. Neďaleko od budovy Jednoty rastie statná moruša biela. Z domácich drevín rastúcich priamo v obci možno uviesť viaceré exempláre lipy veľkolistej, brezy previsnutej, javora poľného a javora mliečneho. Súčasťou poľnohospodárskeho družstva je otvorený sad, v ktorom môžeme nájsť rôzne druhy ovocných stromov ako napr. jablone, čerešne, višne, marhule, hrušky, broskyne, slivky. Ovocné stromy však môžeme nájsť u každého občana v záhrade. Ulice Čakajoviec zdobia kríky šípových ruží a okrasných stromčekov a kríkov.

Živočíšstvo
Okrem domácich zvierat ako sú psi, mačky, sliepky, ošípané, kačice, môžeme nájsť na území obce i iné zvieratá. V rieke Nitre sa vyskytujú : mrena obyčajná, pleskáč vysoký, belica obyčajná, šťuka obyčajná, zubáč obyčajný, ostriež obyčajný. V oblasti vodných tokov žijú z cicavcov najmä piskory a dulovnice, vodný hmyz – vážky, z obojživelníkov sú najčastejšie skokany a z vodných vtákov sú to divé kačice, lysky, potápky. V oblasti polí, lúk a pasienkov : jarabica poľná, prepelica poľná, bažant obyčajný a taktiež i sovy. Z cicavcov: zajac poľný, syseľ obyčajný, chrček poľný, hraboš poľný. Ako kuriózny možno označiť výskyt samice losa obyčajného aj s mláďaťom na lokalite Veľká lúka. Výskyt vzácnych losov zistil a pozoroval poľovník PZ Čakajovce – Lupka Ján Beňo. Pohyb losov bol zistený v lete roku 1985 v rozsiahlom kukuričnom poli.

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58

951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037/7793790
email: info@cakajovce.sk
starosta@cakajovce.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota -
Nedeľa -