Základné info

Zakladné info

7803 | | |


OBECNÝ ÚRAD

Starosta obce:
Milan Greguš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel 037 / 779 37 92

Obecné zastupiteľstvo:

Obecné zastupiteľstvo tvorí 9 poslancov:

1. Mgr. Marek Szalai Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
2. Evka Kollárová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
3. Radovan Miko Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
4. Zdenko Sedlák Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
5. Ľudmila Kluková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
6. Peter Vrabec Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
7. Daniel Ivančík Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
8. Štefan Krajanec Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
9. Mgr. Jana Civáňová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Organizačná štruktúra obce

sutaz

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:

adresa

Obecný úrad Čakajovce
číslo 58
951 43 Čakajovce

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

telefón:

tel 037 / 779 37 90

fax:

fax037 / 779 37 91

 

Komisie obecného zastupiteľstva

 

Komisia výstavby, územného plánovania, a bytovej a sociálnej starostlivosti
Zdenko Sedlák predseda komisie
Peter Vrabec poslanec
Štefan Krajanec poslanec
Daniel Ivančík poslanec
Radovan Miko poslanec
Mgr. Miroslav Čentéš za občanov

 

náplň komisie:
 • prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim svoje stanovisko,
 • vyhodnocuje činnosť v oblasti výstavby a územného plánovania s ohľadom na rozvoj obce,
 • prerokováva návrhy VZN, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie a vyjadruje sa k nim,
 • prerokováva sťažnosti občanov, prípadne sporné otázky v rozsahu pôsobnosti komisie,
 • rieši problémy v oblasti dopravy a dopravných stavieb,
 • podieľa sa na spracovaní analýz a je garantom tvorby programu sociálnej starostlivosti v obci,
 • posudzuje a dáva svoje stanoviská k požiadavkám na jednorazovú sociálnu výpomoc občanom
 • monitoruje stav na úseku zabezpečovania opatrovateľskej služby v obci, vyhľadáva osamelých starších občanov, ktorí túto službu potrebujú,
 • podáva návrhy na riešenie občanov v sociálnej núdzi,
 • spolupracuje s ostatnými komisiami.

 

Komisia ochrany verejného poriadku, prírody a životného prostredia
Mgr. Marek Szalai predseda komisie
Peter Vrabec poslanec
Štefan Krajanec poslanec
Zdenko Sedlák poslanec
Ľudmila Kluková za občanov
Vladimír Bihári ml. za občanov

 

náplň komisie:
 • predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku,
 • spolupôsobí pri riešení susedských sporov alebo priestupkov proti spolunažívaniu,
 • podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov,
 • podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach,
 • podáva podnety na zabezpečenie ochrany prírody a životného prostredia,
 • vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany prírody a tvorby životného prostredia,

 

Komisia kultúrna, vzdelávania, mládeže, športu, financií a správy majetku
Evka Kollárová predsedkyňa komisie
Mgr. Marek Szalai poslanec
Radovan Miko poslanec
Mgr. Jana Civáňová poslankyňa
Mária Danišíková ZŠ a MŠ Čakajovce
Mgr. Mária Berecová ZŠ a MŠ Čakajovce
Genovéva Horvátová Folklórny súbor Matičiari
Daniela Belovičová sekretariát OÚ
Viera Maková ekonómka OÚ
Ing. Daniel Mako za občanov
Mgr. Ľudmila Vihnyarová, PhD. za občanov
Ing. Peter Bojda, PhD. za občanov
Mgr. Zuzana Olejárová za občanov
Ing. Pavol Kollár za občanov

 

náplň komisie:
 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovo – umeleckej činnosti, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci,
 • koordinuje činnosť kultúrnych zariadení v obci,
 • posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych historických pamiatok,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,
 • spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci,
 • posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci,
 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci,
 • vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu,
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci,
 • vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť efektívne fungovanie obce, s reálnym príjmom do rozpočtu,
 • vytvára koncepciu a kritériá obstarávania majetku obce,
 • navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a pod.),
 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, posudzuje rozpočtové požiadavky z hľadiska ich prínosu pre obec a jej rozvoj,
 • prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu obce vrátane obecných organizácií (ďalej len rozpočtu obce) na príslušný rok,
 • prerokováva a hodnotí priebežné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,
 • prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce a rozdeleniu hospodárskeho výsledku,
 • prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov (rezervný fond a ostatné peňažné fondy obce),
 • prerokováva a vyjadruje sa k prijatým úverom, resp. pôžičkám obcou a zriadeniu záložného práva k majetku obce,
 • prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vrátane zverenia majetku obce do výpožičky a prenájmu majetku obce,
 • prerokováva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce,
 • prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko,
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ.

 

Komisia ochrany verejného poriadku, prírody a životného prostredia
Radovan Miko predseda komisie
Peter Vrabec poslanec
Mgr. Marek Szalai poslanec

 

náplň komisie:
 • prijíma písomné oznámenia v rozsahu článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov od starostu obce,
 • v prípade pochybností je komisia oprávnená požadovať od dotknutých funkcionárov vysvetlenie, podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania podľa Zákona NR SR č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkov na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení,
 • sprístupňuje informácie o prijatých písomných oznámeniach v rozsahu a spôsobom ustanoveným v článku 7, ods. 1 Zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • skúma podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu,
 • udeľuje výnimky podľa článku 8, ods. 4 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcie starostu obce do jedného roka od ukončenia funkcie zo záväzkov uvedených v článku 8, ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 

 Pracovné komisie

 Mandátová komisia

Bc. Matúš Bača predseda komisie
Peter Vrabec člen
Daniel Ivančík člen
Volebná komisia
Mgr. Miroslav Čentéš predseda komisie
Eva Kollárová člen
Radovan Miko člen
Návrhová komisia
Štefan Krajanec predseda komisie
Zdenko Sedlák člen
Vilibald Macháč člen

siphore hore na začiatok stránky

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -